Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20, 52/21и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

ОБАВЕШТАВА

заинтересована физичка и правна лица о промени термина одржавања јавне седнице комисије за јавни увид и продужетка трајања јавног увида

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-НИШ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана), одржаће се до 16. априла 2024. године. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак, 26. априла 2024. године са почетком у 11,00 часова, у згради градске управе града Јагодина, сала скупштине града, ул. Краља Петра I бр. 6, Јагодина, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу „Политика” у издању за целу територију Републике Србије, од понедељка, 11. марта 2024. године.