Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Правна помоћ

Правна помоћ

Лице овлашћено за одлучивање о захтевима за одобравање правне помоћи:Данијела Павловић, дипл.правник
Пружалац правне помоћи: Јелена Јонић дипл. правник са положеним правосудним испитом
Канцеларија бр. 10.
тел.: 062/516-451
Радно време са странкама: од 7,00 до 14,00 сваког радног дана

I Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору, ако:

 1. испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен овим законима;
 2. не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица не сматра се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће поступак заштите од насиља у породици или други поступак заштите. Приходи и имовина лица против којег се покреће поступак заштите не утичу на право тражиоца да оствари право на бесплатну правну помоћ, ако он испуњава прописан услове.

Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:

 1. детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;
 2. лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;
 3. лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне способности;
 4. лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;
 5. лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима;
 6. лицу које тражи азил у Републици Србији;
 7. избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу
 8. особи са инвалидитетом;
 9. детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;
 10. деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 године живота;
 11. одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу социјалне заштите;
 12. лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;
 13. лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом којим се уређује становање.

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране.

Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у:

 1. привредним споровима;
 2. поступку регистрације правних лица;
 3. поступку накнаде штете за повреду части и угледа;
 4. поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;
 5. поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери с трошковима поступка;
 6. поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим обичајима;
 7. случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.

Пружалац није дужан да пружи бесплатну правну помоћ кориснику:

 1. који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку;
 2. који се према пружаоцу не понаша у границама закона;
 3. ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса;
 4. ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно овом закону.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се у Општинској управи општине Алексинац за детаљније информације о начину попуњавања захтева за одобравање бесплатне правне помоћи и поступку одобравања лице се може обратити за информације у канцеларији бр.10.а може и преузети образац.

-Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи-ОБРАЗАЦ-(унети)!

Захтев се подноси писмено или усмено на записник или електронским путем, у складу са законом.

Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно пуномоћје.

На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи садржи:

 1. лично име, пребивалиште или боравиште подносиоца захтева и број телефона ако постоји;
 2. опис проблема због кога се тражи бесплатна правна помоћ и документа о описаном проблему, ако подносилац захтева њима располаже.

Подносилац захтева уз захтев може поднети исправу, правноснажну одлуку државног органа или други документ којим се доказује да тражилац бесплатне правне помоћи испуњава услове за остваривање права на бесплатну правну помоћ.

О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи одлучује службеник у Општинској управи општине Алексинац који има дозволу за то.

Орган управе утврђује да ли подносилац захтева испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, увидом у евиденције којима сам располаже или у документацију која је поднета уз захтев или накнадно достављена.

Орган управе је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, начини увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.

Орган управе доноси решење о захтеву у року од осам дана од дана пријема захтева, а ако је затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од осам дана од дана када му је она достављена.

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку, орган управе је дужан да донесе решење о захтеву у року од три дана након његовог пријема.

Ако орган управе не донесе решење у року од осам односно три дана од дана пријема захтева, односно достављања допунске документације, сматра се да је захтев одбијен.

Орган управе који тражи од подносиоца захтева допунску документацију дужан је да одреди рок за њено достављање који не може бити краћи од осам дана, чијим истеком се сматра да је подносилац одустао од захтева, ако није доставио тражену документацију.

Ако је захтев основан, орган управе решењем одобрава бесплатну правну помоћ.

Орган управе одбија захтев за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису испуњени овим законом одређени услови за пружање бесплатне правне помоћи, ако у конкретној правној ствари бесплатна правна помоћ није дозвољена или ако подносилац захтева условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку.

Против решења о одбијању захтева може се поднети жалба Министарству правде Републике Србије, у року од осам дана од дана пријема решења, односно у року од осам односно три дана од истека рока после кога се сматра да је захтев одбијен.

Министарство је дужно да о жалби одлучи у року од 15 дана од пријема жалбе.

Решење о жалби је коначно у управном поступку.