Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   

Анита Hедељковић

Наченик Одељења за урбанизам и имовинско правне послове

Адреса

  • Књаза Милоша 169
  • Алексинац
  • 18220
  • Србија

Контакт

  • 018/809-017
  • 018/804-711

Остале информације

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове:

У области урбанизма и грађевинарства врши послове који се односе на припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, и урбанистичких планова, издаје изводе из урбанистичких планова, акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичких пројеката, потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, прибавља сагласност, издаје одобрења за изградњу и реконструкцију објеката, издаје употребне дозволе. 

У области стамбено комуналне делатности обавља послове исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом, прати стања стамбеног простора, као и друге управне послове из стамбене области, обавља стручне и административно техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки. Врши  управни надзор над применом закона и одлука Скупштине из области комуналног уређења, врши послове праћења рада и извршавање програма јавних комуналних предузећа и врши надзор над њиховим радом, даје мишљење на програме јавних комуналних предузећа. 

У област заштите животне средине спроводи поступак процене утицаја пројеката на животну средину, даје мишљење, доноси одлуке и спроводи друге радње предвиђене Законом   о стратешкој процени на животну средину, обезбеђује систем заштите животне средине, доноси предлоге за израду планова и програма у области заштите животне средине, даје предлоге за доношење одлука и других аката од значаја за заштиту животне средине, учествује у изради стратешких докумената у тој области, стара се о реализацији Локалног еколошког акционог плана општине (ЛЕАП) и других стратешких докумената из области заштите животне средине.  

Одељење припрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља  и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе