Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Ј А В Н И П О З И В ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На основу чл.138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.24/11 и 99/11), чл. 72. Тачка 18 Статута Општине Алексинац („Сл.Лист општине Алексинац“, бр.7/2013-пречишћени текст), Одлуком о буџету општине Алексинац за 2014.годину („Службени лист општине Алексинац“, бр.16/2013) и Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта из буџета општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ бр.17/2013), Општинско веће расписује:

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

Програми рада/пројекти који су од јавног интереса за локалну заједницу и којима се остварује општи интерес, потребе и интереси грађана у области спорта кроз:

 • УЧЕШЋЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ У КЛУПСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА (општинска, међуопштинска, регионална, државна, међународна и др. такмичења клубова).
 • СПОРТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСИНАЦ (спортске манифестације, приредбе и такмичења од значаја за општину Алексинац).
 • ШКОЛСКИ СПОРТ (подстицање и стварање услова за унапређење спорта код деце, рад школских спортских секција и друштава и школска спортска такмичења).

Општина Алексинац овим средствима неће финансирати:

-          Појединце за учешће,

-          Иницијативе које доносе профит удружењима грађана,

-          Владине организације или институције.

-          Адаптације, санације и реконструкције објеката.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ - ОПШТА ПРАВИЛА

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта имају спортске организације и спортска удружења која испуњавају следеће услове:

-          Да је подносилац Програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање;

-          Да се програм реализује на подручју општине Алексинац;

-          Да су директно одговорни за припрему и извођење програма;

-          Да су поднели годишњи план рада и финансијски извештај за претходну годину;

-          Да су поднели годишњи план рада и финансијски план за 2014.годину;

-          Да немају блокаду рачуна, пореске дугове или дуговања према организацији социјалног осигурања;

-          Да имају седиште на територији општине Алексинац;

-          Клубови – да се редовно такмиче у појединим лигама;

-          Школски спорт и Спорт од значаја за општину Алексинац – да имају седиште и да делују на подручју општине Алексинац.

-          Подносилац може аплицирати само са једним пројектом са више пројектних активности.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА/ПРОЈЕКАТА

Програми рада/пројекти који испуњавају опште услове биће вредновани са становишта критеријума за категоризацију спортова предвиђених Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта:

-          Остварени резултати;

-          Ранг такмичења;

-          Традиција спорта;

-          Медијска заступљеност и популарност;

-          Број селекција;

-          Здравствени, социјални и други утицај на учеснике;

-          Финансијски значај и финансијска самосталност;

-          Значај за општину;

-          Рекламна атрактивност;

-          Масовност;

-          Приступачност и друго.

 

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ СПОРТОВА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ :

 

-          Ранга такмичења;

-          Постигнутих резултата;

-          Броја такмичара у редовном систему такмичења;

-          Трошкова такмичења.

-         

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката удружења у области ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ из буџета општине Алексинац у 2014.години износи 20.000.000 динара, на основу критеријума за категоризацију и расподелу средстава у складу са чл. 7. и 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта:

 1. Прва група: фудбал, кошарка, рукомет – до 70% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене;
 2. Друга група: џиу-џицу, одбојка, бокс, карате, кик-бокс, атлетика, стони тенис, тенис – до 15% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене;
 3. Трећа група: Остали спортови – до 5% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене;
 4. Четврта група: СПОРТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ – до 5% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене;
 5. Пета група: ШКОЛСКИ СПОРТ – до 5% средстава опредељених у буџету Општине за ове намене.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до завршетка јесење сезоне, односно до 25.12.2014.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Фотокопију оснивачког акта – Статута (или решење о пререгистрацији од АПР);
 3. Уверење (потврду, извод) да је удружење-спортска организација уписана у регистар надлежног регистра-Агенција за привредне регистре;
 4. Финансијски извештај за претходну годину;
 5. Програм рада и финансијски план за 2014.годину;
 6. Фотокопија ПИБ обрасца;
 7. Фотокопија картона депонованих потписа;
 8. Фотокопија личне карте одговорног лица;
 9. Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено сопствено финансирање пројекта;
 10. Изјава одговорног лица да немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

          Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс удружења у области физичке културе – ____ група спортова“ (уписати бр.групе) преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац, www.aleksinac.org, односно од 23.01.2014.године, до закључно са 06.02.2014.године.

Јавни позив ће бити објављен на сајту општине, огласној табли општине и преко локалних средстава информисања. Конкурска документација се може преузети са сајта општине, у просторијамаспортског савеза општине Алексинац и код Данијеле Микић у општинској управи.

Процес разматрања пријава траје највише до 15 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 5 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколко се утврди да спортска организација или удружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуаалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број:400-86

У Алексинцу, дана 22.01.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Станковић

 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА

 

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У 2014. ГОДИНИ – СПОРТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

 

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У 2014. ГОДИНИ – КЛУБОВИ КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ

 

Клубови који се такмиче - Образац I-1

 

 Клубови који се такмиче - Образац I-2

 

  Клубови који се такмиче - Образац I-3

   П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У 2014. ГОДИНИ – ШКОЛСКИ СПОРТ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here