Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Инспекцијски надзор

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2017.ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

 

Контролне листе

  Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању
  Контролна листа о септичким јамама
  Контролна листа о заузећу јавних површина
  Контролна листа о одржавању јавних зелених површина
  Контролна листа о кућном реду
  Контролна листа о радном времену у угоститељству
  Контролна листа о радном времену у занатству и трговини
  Контролна листа о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката - пијаце
  Контролна листа - држање домаћих животиња - хватање и смештај паса и мачака луталица
  Контролна листа - држање домаћих животиња - копитари, папакари и живина
  Контролна листа - држање домаћих животиња - копитари, папакари и живина - осечне јаме
  Контролна листа - држање домаћих животиња - пси, мачке, голубови, украсне и егзотичне птице
  Контролна листа о градској канализацији
  Контролна листа о градском водоводу - снабдевање водом за пиће
  Обављање остале трговине на мало ван продајног објекта

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                      ОСНОВНА ШКОЛА                      СРЕДЊА ШКОЛА
ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ   ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ   ВЕРИФИКАЦИЈА УСТАНОВЕ
ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ   ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ   ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ
Упис ученика, формирање група-одељења   Упис ученика, формирање група-одељења   Упис ученика, формирање група-одељења
РАДНИ ОДНОСИ   РАДНИ ОДНОСИ   РАДНИ ОДНОСИ
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА   ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА   ЕВИДЕНЦИЈЕ, ЈАВНА ИСПРАВА

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КЛ                   Контролне листе: ВИСОКО И СТАНДАРД
Извештај о раду установе   Контролне листе високо и стандард 07.12. 2015.
Извештај о раду директора    
Органи установе    
Нерегистровани субјекти    
Заштита од дуванског дима    

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

Обрасци коначних контролних листи објављују се на интернет страници  инспекције и примењују се у поступку редовног инспекцијског надзора (по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од почетка 2016. године).
Сврха објаве јесте превенција, едукација и информација надзираним субјектима да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта ће конкретно инспектор да контролише.
Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из извештаја. Извештај не може заменити налазе инспекцијског надзора, али може прилично да помогне инспекцији у утврђивању чињеница, ризика и стања ствари. Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај.
По завршетку инспекцијског надзора, контролна листа чини саставни део записника.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here