Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На основу чланова  9 и 11.  Правилника о  критеријумима и мерилима за избор корисника помоћи, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

Оглашава се пријем захтева за доделу помоћи у ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ породицама интерно расељених лица на територији општине Алексинац, на име стварања и побољшања услова живота кроз набавку грађевинског материјала.

Избор породица ће се спровести након јавног конкурса за доделу помоћи у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима са територије општине Алексинац, на основу реда првенства, процене угрожености и испуњености техничких / грађевинских услова за добијање помоћи и реализације помоћи.

Вредност појединачне помоћи по породици ће утврдити Комисија, вредност грађевинског материјала износи 550.000 динара, по породици корисника.

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања на огласној табли СО Алексинац.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. регистровани као интерно расељено лице,
 2. да нису до сада добијали помоћ у грађевинском материјалу, односно да нису добијали неку другу врсту помоћи којом би решили своје стамбено збрињавање,
 3. смештени у неадекватном приватном смештају,
 4. да интерно расељено лице не поседује непокретност у Србији ван Косова и Метохије (у даљем тексту КиМ) или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање,
 5. није повратник из миграције из треће земље,
 6. поседује плац са започетом градњом,
 7. поседује неопходну документацију (дозволе) или је у процесу легализације.

Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у Општини (преко писарнице), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

  • легитимацију интерно расељеног лица/зелени картон за себе и чланове породичног домаћинства;
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису досада добијали грађевински материјал и нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбеног питања;
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
  • извод из земљишних књига, уговор оверен код суда или други акт којим се доказује право својине;
  • потврда надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију бесправно,изграђеног или започетог објекта, као и уверење надлежног органа да је плац на коме је изграђен или започет објекат грађен на подручју које је намењено индивидуалној стамбеној изградњи;
  • потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за последњих шест месеци;
  • извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
  • за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
  • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга, решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
  • жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. (потребна документа) подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева (на писарници).

            Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати.

Комисија, на основу процене угрожености и испуњености неопходних услова за добијање помоћи и реда првенства,  усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли Општине.

На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко писарнице општине, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања предлога листе.

После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси Одлуку о коначној листи која се објављује на огласној табли Општине.

На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина и корисник помоћи закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузети грађевински материјал угради, помоћ не сме отуђити или уништити.

Власник додељене помоћи до преузимања од стране корисника је Општина.

Право и обавезу контроле наменске и рационалне уградње као и рока за завршетак уградње  додељеног материјала има Општина.

Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, web сајту Општине (www.aleksinac.org)  и преко локалних средстава информисања.

Оглас је објављен 04.08.2014. године и траје 15 дана, до закључно са 18.08.2014.године.

           

Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here