Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,као носилац израде плана, у складу са чланом 45а , Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14,83/18), и чланова 36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) организује

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,

могућим решењима ефектима планирања

                     Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину као и да на захтев доставе услове за израду плана.

          У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева..

                     Предмет раног јавног увида су Измене и допуне плана генералне регулације који садржи текстуални и графички део.

                     Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

                  Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

                           Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

                   Рани јавниувид се организује у трајању од 15 (петнаест) дана, почев од 13.5.2019. године до 28.5.2019. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац, канцеларија бр. 18, сваког радног дана од 8,00 до 14,30 часова .

4а - панирана намена површина

4б - планирана намена површина

Рани јавни увид

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here