Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Обавештење о донетој одлуци Глоговица

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 25.,а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04 и 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган дана 11.12.2018. године донео Решење III/07 број: 5010-18/18о давању сагласности носиоцу пројекта''PESSINA ENERGY'' д.о.о. Београд,на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње мале хидроелектране ''Глоговица'', на реци Јужној Морави,на КП бр. 2011/4, 2011/5 и 2136, КО Глоговица, на територији општине Алексинац, инсталисане снаге 1529 kW, коју је израдило Предузеће за планирање, пројектовање и екологију ''ECOlogica URBO'' д.о.о. Крагујевац.

Увид у донето Решење може се извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, у ул. Књаза Милоша бр. 169 у Алексинцу, радним даном, у времену од 12:00 до 14:00 часова и наслужбеном сајту Општине Алексинац www.aleksinac.org у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Сагласност МХЕ Глоговица

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here