Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Решење о постављању привременог заступника странци Салетовић Зорици

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Одељење за финансије- Одсек за имовинско правне послове

III/02 Број: 465-9/2018

22.03.2018. године

А л е к с и н а ц

На основу члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16), у поступку покренутом предлогом Правобранилаштва општине Алексинац Р бр.58/17 од 06.02.2018. године за експропријацију непокретности– дела кп.бр. 31/1 КО Глоговица, за потребе изградње гробља у насељу Глоговица, Одељење за финансије- Одсек за имовинско правне послове, Општинске управе општине Алексинац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

За привременог заступника странке Салетовић (Миливоја) Зорице из Глоговице, сувласника кп.бр.31/1 КО Глоговица, чије боравиште није познато, поставља се адвокат Виолета Стојановић из Алексинца, ул.Мајора Тепића 10/4.

Привремени заступник ће заступати странку у овом поступку све док се она сама или пуномоћник не појаве у поступку, односно док се не утврди боравиште странке.

Жалба не одлаже извршење решења.

О б р а з л о ж е њ е

Правобранилаштво општине Алексинац је пред Одсеком за имовинско правне послове Одељења за финансије Општинске управе Алексинац предлогом Р бр. 58/17 од 06.02.2018. године за експропријацију непокретности- дела кп.бр. 31/1 КО Глоговица површине 5400 м2, од укупне површине парцеле од 11520 м2, за потребе изградње гробља у насељу Глоговица, а на основу решења Владе Републике Србије 05 бр. 465-732/2018 од 31.01.2018. године, којим је претходно утврђен јавни интерес. Странци, која је сувласник наведене парцеле са уделом од 550/11520, покушано је достављање позива у селу Глоговица што је адреса наведена у препису листа непокретности бр. 1218 КО Глоговица који је приложен уз предлог Правобранилаштва. Како позив није уручен уз назнаку да је прималац непознат на адреси, службено лице је од председника МЗ Глоговица добило информацију да странка живи у иностранству на непознатој адреси, о чему је сачињена службена белешка. Провером података из евиденције пребивалишта и боравишта грађана, на основу обавештења Полицијске станице у Алексинцу бр. 03/28/06 од 20.03.2018. године утврђено је да странка има пријављено пребивалиште у с.Глоговица.

Како је боравиште странке непознато и нема пуномоћника, а поступак мора да се спроведе, орган који води поступак поставио је странци, у складу са чланом 48. ЗУП-а, привременог заступника који ће предузимати радње у поступку , док се у постуку не појави сама странка или не постави пуномоћника, односно док се боравиште странке не утврди.

Закључак ће бити објављен у складу са чл.48.ст.2.ЗУП-а.

На основу одредбе чл. 48.ст.8. ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финансија Републике Србије, Сектор за имовинско правне послове у Београду, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси преко овог органа.

ОБРАЂИВАЧ,                                                                                                                                                                Н А Ч Е Л Н И К

Петар Стојановић                                                                                                                                            ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ,

                                                                                                  Драгана Јовановић

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here