Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОГЛАС за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОГЛАСА

ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

          Комисија за спровођење огласа за избор најповољнијег понуђача на основу Одлуке о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини Општине Алексинац (,,Сл.лист општине Алексинац,, бр. 17/14, 21/15 и 16/17), Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини Општине (,,Сл.лист општине Алексинац,, бр.26/15) на основу члана 2. Одлуке о расписивању огласа о давању у закуп пословног простора у јавној својини на коме је носилац права коришћења Општина Алексинац путем јавног надметања бр. 464-11/2 од 23.01.2018. године,

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора

путем јавног надметања

Даје се у закуп путем јавног надметања пословни простор:

  1. 1.У улици Момчила Поповића бр. 76, површине 108,39 м2, у Алексинцу,
  2. 2.У улици Војске Југославије бр. 16, површине 23,12 м2, у Алексинцу,
  3. 3.У улици Драгољуба Вујића бр. 26, површине 53,60 м2, у Житковцу.

Пословни простор издаје у закуп на одређено време до 5 година.

Пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању.

Закупац сноси трошкове уређења пословних просторија.

Право учешћа на јавном надметању имају само она правна и физичка лица која ће у том пословном простору обављати делатност која није у супротности са Одлуком о одређивању пословних просторија у зградама које се налазе у одређеним улицама или деловима града Алексинца у којима се могу односно не смеју вршити одређене пословне делатности.

Закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп.

Јавно надметање ће се одржати 05.02.2018. године, са почетком у 1000 часова у просторијама ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, ул. Душана Тривунца 7/2.

Пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 9-13 часова, у истом периоду може се извршити и увид у документацију у просторијама ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, ул. Душана Тривунца 7/2.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која најкасније 8 данаод дана расписивања поднесу пријаву у ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, која обавезно садржи:

-       доказ о уплати депозита,

за физичка лица: очитана лична карта;

за предузетнике: очитана лична карта, извод из АПР-а и решење ПИБ-а, назив и делатност радње;

за правна лица: извод из АПР-а и решење ПИБ-а, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

-       број рачуна за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању

Почетна, односно најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп:

= 320,00 динара по м2 за локал под редним бројем 1. и 2.,

= 220,00 дин. по м2 за локал под редним бројем 3.

Уплату депозита у висини три месечне закупнине извршити на рачун ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац код АИК банке 105-215038-62, са позивом на број: 97 92002,

у износу од:

Депозит учесницима који нису успели на јавном надметању биће враћен у року од 3 радна дана од дана јавног надметања.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је понуђена висина закупнине.

Постигнута цена на јавном надметању увећава се за износ пореза по ПДВ-у и усклађује се једном годишње са годишњим индексом потрошачке цене и кретањем тржишне висине закупа пословног простора.

Јавно надметање се може одржати ако по расписаном огласу благовремено стигне једна исправна пријава која испуњава услове огласа.

Након завршеног јавног надметања, комисија ће сачинити записник и предложити избор најповољнијег понуђача на основу кога ће ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац припремити предлог одлуке о давању у закуп непокретности. Одлуку о давању у закуп непокретности доноси председник Општине.

Закупац је обавезан приликом закључења уговора о закупу да као гаранцију за плаћање закупнине 3 регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно одбацују се.

Оглас објавити на сајту и на огласним таблама Општине Алексинац и ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here