Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Глоговица" на реци Јужној Морави, општина Алексинац

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву "Pessina energy" д.о.о. Београд у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Глоговица"

на реци Јужној Морави, општина Алексинац

( на кп.бр. све 1989/11, 1990/2, 2004/3, 2004/1, 2005, 2007/1, 2007/2, 2136, 2011/4, 2011/2, 2010, 2008/2, 1989/2, 1989/10, 1989/9, 1989/8, 1989/7, 1989/1, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1989/12, 2008/1, 2009/2, 2011/5, 2011/6, 2009/2, 2008/3, 2007/1, 2136, 2011/2, 2123/2, 2123, 2123/6, 1989/12, 1989/11, 2011/4, 2008/3, 2009/2, 1989/2 у КО Глоговица)

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

            Јавна презентација се организује у трајању од 7 (седам) радних дана, почев од 18.09.2017. године до 26.09.2017. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ГЛОГОВИЦА” НА РЕЦИ ЈУЖНОЈ МОРАВИ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 1 - НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2 - МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 3 - ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА МХЕ "ГЛОГОВИЦА" СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

ОСНОВА, ПРЕСЕЦИ И НИВОИ ПРОТИЦАЈА МХЕ "ГЛОГОВИЦА"

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here