Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Тешица" на реци Јужној Морави, општина Алексинац

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву "Pessina energy" д.о.о. Београд у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Тешица"

на реци Јужној Морави, општина Алексинац

( на кп.бр. 1370/2, 1377, 1376, 1381, 6247/1, 6247/143, 2189, 2188, 6261/1, 2191/1, 6247/146, 6247/148, 6247/149, 6247/150, 6247/151, 1318/4, 1388, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350/2, 1350/1, 1351, 1354, 1356/2, 1356/1, 1357, 1365, 1371, 6247/1, 1350/1, 1351, 1354, 1356/1, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 6247/144, 2191/0, 2189, 2188 све у КО Тешица)

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

            Јавна презентација се организује у трајању од 7 (седам) радних дана, почев од 18.09.2017. године до 26.09.2017. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ТЕШИЦА” НА РЕЦИ ЈУЖНОЈ МОРАВИ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 1 - НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2 - МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 3 - ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА МХЕ "ТЕШИЦА" СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

ОСНОВА, ПРЕСЕЦИ И НИВОИ ПРОТИЦАЈА МХЕ "ТЕШИЦА"

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here