Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Бобовиште" на реци Јужној Морави, општина Алексинац

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву "Pessina energy" д.о.о. Београд у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Бобовиште" на реци Јужној Морави, општина Алексинац

( на кп.бр. 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3181, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3193, 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3210, 3211, 3213, 3252, 3588, 3587, 3169, 3138 све у КО Бобовиште)

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

            Јавна презентација се организује у трајању од 7 (седам) радних дана, почев од 18.09.2017. године до 26.09.2017. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „БОБОВИШТЕ” НА РЕЦИ ЈУЖНОЈ МОРАВИ ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 1 - НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2 - МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 3 - ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА МХЕ "БОБОВИШТЕ" СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА

ОСНОВА, ПРЕСЕЦИ И НИВОИ ПРОТИЦАЈА МХЕ "БОБОВИШТЕ"

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here