Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Енергетски заштићен купац

logo

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

О П Ш Т И Н А   А Л Е К С И Н А Ц

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

1. Општинска управа општине Алексинац обавештава грађане да ће од 14.10.2013. године подносити захтеве за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца који има право на умањење месечне обавезе одређене количине електричне енргије, природног гаса и топлотне енергије, сагласно одредбама нове Уредбе о енергетски заштићеном купцу,односно угроженом купцу топлотне енергије ("Службени гласник РС", број 90/2013).

2. Право на стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца, стиче домаћинство које живи у једној стамбеној јединици, са једним мерним местом за утрошену електричну енергију односно природни гас, уз испуњење услова да је укупан њихов месечни приход до 13.222,00 динара за домаћинство са једним чланом, до 19.251,00 динара за домаћинство са два и три члана, до 25.276,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова и до 31.786,00 динара за домаћинство са шест и више чланова, уз испуњење услова непоседовања другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства у складу са законом којим се уређује социјална заштита.

3. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка са територије општине Алексинац, стичу статус енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца без подношења посебног захтева.

4. Енергетски заштићени купац стиче право на умањење месечне обавезе за количину утрошене електричне енергије, природног гаса и топлотне енергије месечно, на следећи начин:

                        - за електричну енергију: за домаћинство са једним чланом од 120 kwh месечно, са два и три члана од 160 kwh месечно, са четири и пет чланова од 200 kwh месечно, а са шест и више чланова од 250 kwh месечно,

                        - за природни гас за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар: за домаћинство са једним чланом од 35 m3, са два и три члана од 45 m3, са четири и пет чланова од 60 m3 и са шест и више чланова од 75 m3.

                         - за топлотну енергију за месеце октобар, новембар,децембар, јануар, фебруар и март за домаћинство са једним чланом у износу од 25 м2,са два и три члана у износу од 35 м2, са четири и пет чланова у износу од 45 м2, са шест и више чланова у износу од 55 м.2

5. Право на умањење месечне обавезе се стиче уколико је месечна потрошња мања од двоструке количине утрошене енергије из тачке 4. овог обавештења, а уколико је месечна потрошња од 2 до 2,5 пута већа стиче право на половину умањења месечне обавезе.

6. Потрошачи – енергетски заштићени купци чија је месечна потрошња мања од количине из тачке 4. овог обавештења умањење се обрачунава у висини стварног месечног рачуна.

7. Потрошачи чија је месечна потрошња већа од 2,5  пута од количина из тачке 4. овог обавештења, немају право на умањење месечне обавезе за испоручену електричну енергију или природни гас.

8. Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац стиче право за умањење месечне обавезе само за одређену количину електричне енергије, природног гаса или топлотну енергију за број м2 стамбеног простора, а не кумулативно.

9. Сваки корисник права дужан је да у року важења уверења пријави све настале промене у подацима на основу којих је добио статус енергетски заштићеног купца служби која му је издала уверење и приложи документацију о насталим променама на основу које ће добити измењено уверење.

                        Уколико не пријави настале промене у периоду коришћења услуге, сваки ималац статуса енергетски заштићеног купца биће кажњен новчаном казном у износу од 5.000,00 до 10.000,00 динара.

10. Ближа обавештења о потребној документацији за остваривање права по овом основу могу се добити у Општинској управи општине Алексинац, у Услужном центру (канцеларија број 13) где се и може преузети захтев (Образац ЕЗК) и где се попуњени захтев са пратећом документацијом предаје, као и на званичном интернет сајту oпштине Алексинац www.aleksinac.org.

 

       НАПОМЕНА: Нови захтев за наредну годину(2014) може се поднети најраније 30 дана пре истека рока за текућу годину, односно од 02.12.2013. године. Уз захтев за наредну календарску годину, уколико није дошло до промене, што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложeни, изузев доказа о укупним месечним примањима домаћинства.

Захтев енергетски заштићен купац

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here