Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ

ЈАВНИ УВИДу Нацрт Просторног плана општине Алексинац за период 2022.-2032.године (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алексинац за период 2022.-2032.године (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја),одржаће се ОД 24. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ ДО 22. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради општинске управе општине Алексинац, као и на интернет страници општине Алексинац (http://www.aleksinac.org/).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 22. септембром2023. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 05. септембра 2023. године са почетком у 13,00 часова у Скупштинској сали општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак, 03. октобра 2023. године са почетком у 15,30 часова у Скупштинској сали општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику,могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА - ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ТЕКСТ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНи УТИЦАЈАПРОСТОРНОГ ПЛАНАОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 2022.-2032. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ