Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА Реконструкцију државног пута IIA бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву, у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

Реконструкцију државног пута IIA  бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац

На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и 1029 КО Бован

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, преко писарнице Општинске управе општине Алексинац.

Наручилац: ЈП Путеви Србије, Бул. краља Александра 282, Београд

Израђивач пројекта:АрБиТас“, Ниш, Николе Пашића 67/5, Ниш

Одговорни урбаниста: Стојан Тасић, д.и.а.

Јавна прзентација се организује у трајању од 7 (седам) календарских дана, почев од 22.03.2023. године до 29.03.2023. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац. Материјал за јавну презентацију је истакнут на огласној табли испред канцеларије бр. 18.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ