Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу ветроелектране “ БРАДАРАЦ ” на територији општине Алексинац

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовицнско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,као носилац израде плана, у складу са чланом 45а, Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19,37/19, 9/20 и 52/21), и чланова 36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015),организује:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у План детаљне регулације за изградњу

ветроелектране “ БРАДАРАЦ ” на територији

општине Алексинац

Ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,

могућим решењима ефектима планирања

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину као и да на захтев доставе услове за израду плана.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева..

Предмет раног јавног увида је ЕЛАБОРАТ за План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Брадарац“ на територији општине Алексинцу који садржи текстуални и графички део.

Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни увид почиње даном оглашавања.

  • Наручилац и инвеститор: WPP GREENWATT DOO, Булевар деспота Стефана 12/2, 11000, Београд;
  • Носилац израде: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Општинске управе општине; Алексинац;
  • Руководилац израдеодговорни урбаниста:Ивана Станковић, дипл.инж.арх. број лиценце 200 0911 06.

Рани јавниувид се организује у трајању од 15 (петнаест) дана, почев од 06.02.2023. године до 21.03.2023. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац, канцеларија бр. 18, сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова .

 

ПДР БРАДАРАЦ

ТЕКСТ