Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017),члана 65. ст.12. Статута општине Алексинац („Службени лист Општине Алексинац“, број29/18),члана 9. и 16. Одлуке о прибављању, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Алексинац(“Службени лист Општине Алексинац“ бр. 17/14, 21/15 и 16/17) и става 2. Закључка о отуђењу покретних ствари из јавне својине Општине Алексинац II Број: 404-258/2019 од 24.10.2019. године, председник општине Алексинац дана, 24.10.2019. године, објављује

 

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1.Подаци о продавцу: Отуђење поктретних ствари по овом огласу, врши Општина Алексинац ул. Књаза Милоша 169, матични број: 07173075. ПИБ: 100313169, као носилац јавне својине.

2.Предмет отуђења:Предмет отуђења је приближно 4.200 комада црепа старости од 20 до 25 година, преосталог након реконструкције објекта Предшколске установе „Лане“.

3.Врста поступка: Отуђење предметних покретних ствари врши се у поступку јавног надметања.

Оглас се објављује у средству јавног информисања, на огласној табли и интернет страници општине Алексинац.

4.Почетна цена: Почетна цена у поступку јавног надметања, што је и минимална цена по којој се предметне покретне ствари могу отуђити из јавне својине општине Алексинац, износи 8 динара по комаду црепа.

5.Висина, начин полагања депозита и рок за враћање депозита: Понуђач је дужан да уз пријаву достави доказ о уплати депозита у висини од 2000 динара на рачун 840-745151843-03 модел 97 са позивом на број 92-002. Понуђачу чија понуда није прихваћена као најповољнија, депозит ће бити враћен уплатом на рачун који је наведен у обрасцу понуде, у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. Лица која поднесу пријаву а не учествују у надметању, лица која не прихвате почетну цену и лица чија понуда буде прихваћена као најповољнија, а која одустану од закључења уговора или цену не исплате у року губе право на враћање депозита.

6.Услови за разгледање предметних ствари: Разгледање предметних покретних ствари може се извршити у објекту Предшколске установе „Лане“ у Алексинцу ул. Мишићева 1, сваког радног дана у времену од 10-12 сати, уз обавезну пријаву правној служби наведене предшколске установе на телефон бр. 018/4 804 827.

Заинтересовано лице подношењем пријаве потврђује да је упознато са стањем предметних ствари.

7.Садржина и форма пријаве: Заинтересована лица пријаву за учествовање у поступку јавног надметања дају искључиво на обрасцу коју је могуће преузети у просторијама Одсека за имовинско правне послове у згради Општинске управе општине Алексинац ул. Књаза Милоша 169, канцеларија 48, као и на интернет страници општине Алексинац.  

Пријава мора да садржи:

  1. За физичка лица: име, презиме и адресу становања, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву се прилаже и копија извода из регистра привредних сузбјеката или потврде да је предузетник уписан у одговарајући регистар.
  2. За правна лица: назив, односно пословно име и седиште правног лица, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката у оригиналу са подацима за то правно лице.

Уз пријаву се обавезно подноси и доказ о уплати депозита.

Понуда се, у поступку јавног надметања, даје за најмање 500 комада црепа.

Предметне покретне ствари отуђују се у постојећем- виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације.

Пријава се подноси у затвореној коверти на којој је штампаним словима јасно и видно назначено. „За Комисију за отуђење покретних ствари ПРИЈАВА- НЕ ОТВАРАТИ“ и на којој је наведено име и презиме, односно назив, као и адреса подносиоца пријаве.

8.Адреса за достављање пријаве:Пријаве се подносе поштом или непосредно на писарници Општинске управе општине Алексинац ул. Књаза Милоша 169,

9.Рок за подношење пријаве: Пријаве су благовремене ако су примљене у писарници Општинске управе општине Алексинац до 04.11.2019. године у 15.00 сати, без обзира на начин слања.

10.Место и време спровођења поступка јавног надметања: Јавно надметање обавиће се у уторак 05.11.2019. године у 11.00 часова у згради Општинске управе општине Алексинац, ул.Књаза Милоша 169, у канцеларији 48. Поступак јавног надметања је јаван и могу му присуствовати сва заинтересована лица.

11.Поступак јавног надметања: Поступак јавног надметања спроводи Комисија за отуђење покретних ствари у јавној својини Општине Алексинац.

Председник, и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања.

Подносиоци пријава идентификују се у поступку подношењем личне карте или другог идентификационог документа са сликом.

У случају да подносиоца понуде (физичко или правно лице) заступа пуномоћник, он уз личну карту прилаже пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране надлежног органа, осим уколико је пуномоћник адвокат.

У случају да подносиоца понуде- правно лице заступа запослени тог правног лица, уз личну карту прилаже се овлашћење које мора бити потписано од стране овлашћеног лица.

Пријава је непотпуна ако не садржи податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу, односно ако нису приложене све исправе.        

Благовременом се сматра пријава приспела до дана и сата наведеног у јавном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, а неблаговремене и непотпупне пријаве биће одбачене.          

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се предметна покретне ствари отуђују из јавне својине прихвати као купопродајну цену и ако се његова понуда односи на минималну количину ствари предвиђену овим огласом.

12.Избор најповољнијег понуђача:

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене јединичне купопродајне цене, с тим што се понуда даје за најмање 500 комада црепа.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, а понуде се збирно односе на количину црепа која превазилази расположиву укупну количину, предност има понуђач чија се понуда односи на већу количину црепа. Понуђач који у том случају није добио предност и не може да откупи ону количину црепа за коју је дао понуду, може да прихвати да закључи уговор за ону количину црепа која је преостала или да повуче понуду, у ком случају се то не сматра неоправданим одустанком од понуде и задржава право на враћање депозита.

13.Рок за закључење уговора и плаћање: Уговор о отуђењу предметних покретних ствари закључује се у року од 15 дана од дана достављања одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Лице чија је понуда прихваћена као најповољнија (најповољнији понуђач) дужно је да у року од 15 дана приступи закључењу уговора.

Најповољнији понуђач дужан је да изврши плаћање укупне купопродајне цене, пре него што приступи закључења уговора, о чему је дужан да достави продавцу валидан доказ у року предвиђеном за закључење уговора.

II Број: 404-258/2019                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Дана 24.10.2019. године                                                                                                                                                                                                                    Ненад Станковић

О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ПРИЈАВА НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ЦРЕПА

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here