Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за учешће наконкурсу за доделу бесповратних средстава женама које учествују у пројекту „Социјално и економско оснаживање жена у руралним областима југоисточне Србије“, заинтересованим за пружање услуга у сеоском туризму, производњу пчелињих ил

На основу Уговора о финансирању, број Ц1811-17-000030, закљученог између Министарства спољних послова Републике Словеније и Каритаса Словеније, као и Меморандума о сарадњи на реализацији пројекта „Социјално и економско оснаживање жена у руралним подручјима Југоисточне Србије“, закљученог 3.3.2017. између Kаритаса Београдске надбискупије и општина Алексинац, Ражањ, Бољевац и Књажевац, Kаритас Београдске надбискупије 14.6.2018. године расписује:

Јавни позив

за учешће наконкурсу за доделу бесповратних средстава женама које учествују у пројекту Социјално и економско оснаживање жена у руралним областима југоисточне Србије, заинтересованим за пружање услуга у сеоском туризму, производњу пчелињих или домаћих прехрамбених производа и прераду лековитог биља

 

Увод:

Овај конкурс је део пројекта под називом „Социјално и економско оснаживање жена у руралним подручјима Југоисточне Србије“,који заједнички реализују Каритас Словеније, Каритас Београдске надбискупије и општинеАлексинац, Ражањ, Бољевац и Књажевац.

Основни циљ пројекта је побољшање услова живота жена из руралних области у Југоисточној Србији кроз започињање или унапређење профитабилних активности у свом домаћинству. Идеја је оснажити ове особе да узму активно учешће у побољшању сопственог економског положаја кроз самозапошљавање у агробизнису. Током претходних годину дана, око 130 жена из четири поменуте општине прошло је опште обуке из основних предузетничких вештина и стручне обуке из једне или више изабраних области: сеоски туризам, пчеларство, производња домаћих производа од млека, меса, воћа, поврћа и гајење лековитог и ароматичног биља.

Циљ овог конкурса је да се кроз помоћ у неопходним средствима унапреди квалитет услуга у сеоском туризму и повећа ефикасност производње у области пчеларства, домаћих прехрамбених производа и лековитог биља.

У случају одобрења финансијских средстава, а на основу пријаве и поднешене(их) профактуре(а) за тражену робу, Каритас Београдске надбискупије спроводи јавну набавку уз поштовање принципа најповољније понуде.

 

Дозвољене области за које може да се конкурише:

1) сеоски туризам

2) пчеларство

3) прерада млека, меса, воћа и поврћа или

4) гајење и прераде лековитог и ароматичног биља

Једно домаћинство може поднети максимално једну пријаву. Ово подразумева да, уколико различити чланови истог домаћинства задовољавају критеријуме учешћа, морају међу собом самостално да одлуче ко ће у име њиховог домаћинства учествовати на конкурсу. У случају да се догоди да из истог домаћинства стигне више пријава, све ће аутоматски бити одбачене.

Једно домаћинство може да конкурише за више различитих комада опреме из једне одабране области, у оквиру предвиђених средстава.

 

Ко може да конкурише:

Право на пријаву за бесповратна средства остварује физичко лице – носилац или члан породичног пољопривредног газдинства, ако:

1) је женског пола старосне доби од 18 до 65 година живота;

2) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру или је власник сеоског туристичког домаћинства или пољопривредно земљиште користи по основу закупа или по основу изјаве о коришћењу земљишта без накнаде.

3) је уписано у базу података досадашњих корисника пројекта у склопу ког се реализује ова подела бесповратних средстава;

4) место пребивалишта на територији једне од ове 4 општине: Алексинац, Ражањ, Бољевац и Књажевац

5) за средства конкурише самостално.

 

Буџет:

Укупан износ расположивих средстава у оквиру овог конкурса је 24.000,00 ЕУР (6.000,00 за сваку општину). Укупна бесповратна средства која се додељују по појединачној пријави износе највише 750,00 ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта, уз обавезно суфинансирање учеснице конкурса од најмање 15% укупне вредности инвестиције.

Учеснице конкурса чије пријаве буду позитивно оцењене добијају тражену робу, а не новац.

 

За шта можете тражити средства:

Средства су искључиво намењена унапређењу техничких капацитета пољопривредних газдинстава која се баве или започињу пружање услугау сеоском туризму, баве се или започињуизраду пчелињих, домаћих прехрамбених или производа одлековитог биља.

 

У области сеоског туризма оправданим ће се сматрати трошак за:

1) грађевински, санитарни и плочасти материјал;

2) намештај;

3)набавку опреме за унапређење услуга у сеоском туризму.

 

У области пчеларства, производњедомаћих прехрамбених производа илилековитог биља оправданим ће се сматрати трошак за:

1) набавку алата и уређаја за припрему производа за тржиште;

2) опремуи машинеза припрему производа за тржиште.

 

Неоправданим ће се сматрати трошкови за:

1)маркетинг, промоцију, рекламирање;

2)куповину земље, возила, непокретности;

3)половну опрему;

4)извођење радова и пружање услуга;

5) рефундирање средстава за већ набављену опрему.

 

Шта треба послати при пријављивању:

Приликом конкурисања неопходно је доставити следећу документацију:

1) Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава попуњен куцаним текстом са унетом врстом тражене робеи трошковима (образац пријавног формулара дат је као Прилог 1 овом позиву);

2) Доказ да је учесница конкурса власник, носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства (у случају пријаве у области сеоскогтуризма, решење о категоризацији или предат захтев за категоризацију објекта за сеоски туризам);

3) Изјавуо суфинансирању пројекта са јасно исказаном вредношћу суфинансирајућих средстава (образац изјаве дат је као Прилог 2 овом позиву);

4) Изјавуучеснице конкурсада најмање 3 године од дана преузимања робе која је предмет набавке исту неће отуђити и да ће је у том периоду наменски користити (образац изјаве дат је као Прилог 3 овом позиву);

5) Очитана лична карта;

6) Профактуру(е)од добављача робе не старију(е)од датума објављивања овог конкурса.

Опис робе у профактури(ама) мора бити довољно детаљан и јасан како би омогућио да се на основу њега спроведе транспарентна јавна набавка према процедурама Каритаса Београдске надбискупије. Због тога је изузетно важно да она садржи све неопходне техничке карактеристике или спецификацију, рок испоруке и друге детаље који могу утицати на цену.

 

Како и где се пријавити:

 

Пријавни формулар са пратећом документацијом можете доставити поштом или регистрованом курирском службом на следећу адресу:

Kаритас Београдске надбискупије, Вишеградска 23, 11000 Београд

са назнаком: За пројекат „Социјално и економско оснаживање жена у руралним подручјима југоисточне Србије“. Конкурс је отворен 14. јуна 2018, а крајњи рок за слање пријава је 13. јул 2018. Доказ да је ваша пријава послата у року је поштански жиг на коверти. Пријаве пристигле након истека рока неће се разматрати.

За све додатне информације око пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити на телефоне: 063/8 345 846 и 060/3 545 460 или електронским путем на:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Питања можете постављати најкасније до 4.7.2018; након овог датума, нећемо бити доступни за комуникацију.

 

Евалуација и објава резултата

 

Евалуацију пристиглих пријава вршиће независна трочлана комисија Каритаса Београдске надбискупије. Резултати конкурса биће објављени најкасније до 15.9.2018. године на интернет страницама Каритаса Београдске надбискупије и партнерских општина.

Каритас Београдске надбискупије задржава право да пре објаве коначних резултата обиђе домаћинства оних учесница које уђу у ужи круг.

Са учесницама конкурса којима буде одобрена помоћ закључиће се уговори којима ће прецизно бити регулисана сва питања од значаја за реализацију овог конкурса.

 

Јавни позив за учешће на конкурсу за доделу бесповратних средстава женама које учествују у пројекту "Социјално и економско оснаживање жена у руралним областима југоисточне Србије", заинтересованим за пружање услуга у сеоском туризму, производњу пчелињих и

Прилог 1 - Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава

Прилог 2 - Изјава о суфинансирању

Прилог 3 - Изјава о забрани отуђења и наменском коришћењу опреме

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here