Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенствана основу испуњености услова и број уосвојених бодова

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4 и члана 7.2.Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Општине Алексинац (у даљем тексту: Општина), број:400-1368 од 23.11.2016. године, и члана 10. став 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи дана 21.07.2017. године доноси

ОДЛУКУ

о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета

помоћи са листом корисника рангираних према реду првенствана основу испуњености услова и број уосвојених бодова

 

Утврђује се да су услови за доделу помоћи за купововину сеоских кућа и пакета помоћи, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, испунила следећа лица:

        

ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА

 

За доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи

Редни број Број предмета Презиме и име   носиоца домаћинства Број чланова домаћинства Настрадали или нестали чланови домаћинства Малолетна деца Број мал. деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом Стамбена ситуација Материјални положај Подаци о губитку радне способности Подаци о телесном оштећењу Болести од већег мед. значаја Регистровано сеоско газдинство Укупан број бодова
1 400-30/33 Милић Драгана 30 0 10 20 0 0 20 0 20 0 100
2 400-30/25 Милић Бранкица 50 0 20 0 0 0 20 0 0 0 90
3 400-30/27 Велимировић Гојко 30 0 10 0 0 20 20 0 0 0 80
4 400-30/22 Тркуља Зипаловић Милена 40 0 10 0 0 0 20 0 0 0 70
5 400-30/21 Хаџовић Армела 20 0 10 10 0 0 20 0 0 0 60
6 400-30/20 Драча Дамир 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
7 400-30/7 Јанковић Миле 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40

 

                Салицима рангираним на листиизстава 1. Ове одлуке, и то од броја1 до 5, Општина ће закључити уговорекојимаћесерегулисатимеђусобнаправа и обавезе, а радиреализациједоделепомоћизарешавањестамбенихпотребаприкуповинисеоскекућесаокућницом и доделепакетапомоћи.

            Лица рангирана на листи из става 1. Ове одлуке, и то од броја 1 до 5 обавезна су да упишу у катастру непокретности забрану отуђења и оптерећења на предметној сеоској кући у корист Општине и то на основу посебног решења које доноси Комесаријат.

          O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 29.12.2016. године, Комисија је објавила Jавни позив за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине за доделу помоћи при  куповини 5 сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), којим су позвана заинтересована лица да, у року од 45 дана од дана објављивања Јавног позива поднесу пријаву за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при  куповини сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Пријава).

            Поступајући по Јавном позиву, лица која су наведена у диспозитиву ове Oдлуке поднела су Комисији за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине куповином сеоских кућа с окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија) Пријаву на Јавни позив.

По спроведеном поступку, поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да лица из диспозитива ове одлуке испуњавају услове Потпројекта 4 – сеоске куће са окућницом, прописане у делу III.Јавног позива и члану 4. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи(у даљем тексту: Правилник), и након провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и у земљи порекла ,провере извештаја стручних служби и добијања резултата техничке процене условности објекта, извршила бодовање пријава у складу са мерилима из Јавног позиваи члана 5. Правилника.

С обзиром на расположива средстава одобрена у оквиру Потпројекта 4, помоћ за решавање стамбених потреба при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи додељена је лицима рангираним на листи из става 1. Ове одлуке, и то од броја 1 до 5, а са којима ће Општина закључити уговоре из става 2. диспозитива ове одлуке.

            Члан 9.Правилника, предвиђа да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија коју Решењем именује председник општине Алексинац, као и да у раду Комисије учествују и представници Комесаријата, УНХЦР-а и ОЕБС-а као посматрачи.

            Чланом 4. Правилника прописано је да подносила захтева и чланови његовог домаћинства треба да испуне следеће услове : 1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице); 2) да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине; 3) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 4)да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави; 5)да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 6)     да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе; 7)да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе; 8) да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији; 9) да сеоска кућа којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање, и да су сеоска кућа и припадајуће земљиште уписани у катастар непокретности на име продавца и без терета;

Чланом 5.Правилника прописано је да се редпрвенства за решавање стамбених потреба утврђује на основу броја бодова које подносилац захтева оствари, а према прописаним мерилима.

            Чланом 6. Правилника прописано је да уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има подносилац захтева који има: 1) већи број малолетне деце; 2) већи број чланова породичног домаћинства; 3) има трудну жену у породичном домаћинству; 4) дуже борави на подручју Општине;5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

            Споразумом о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма и у вези са -- потпројектом у у оквиру Регионалног стамбеног програма, у додатку Б, Опис потпројекта, предвиђено је да изабрани корисник помоћи за куповину сеоске куће стиче право својине над предметном сеоском кућом уписом права својине у регистар непокретности и да предметну сеоску кућу не сме отуђити у периоду од пет година од дана стицања својине што се има уписати у надлежни катастар непокретности.

Чланом 19. Закона о избеглицама предвиђено је да се куповином сеоске куће са окућницом решавају стамбене потребе избеглица, у складу са овим законом ако су средства обезбеђена из буџета Републике Србије, под условом да непокретност неотуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји непокретности, односно у складу са уговором о кредиту или донацији ако су средства обезбеђена путем наменских иностраних кредита и кроз програме донатора.

Чланови 10 и 16. Правилника, предвиђају да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

            Члан 17. Правилника, предвиђа да Подносилац пријаве може уложити жалбу на Одлуку Општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке

           

Имајући у виду напред наведено, Комисија је одлучила као у дипозитиву ове одлуке.

 

Поука о правном леку:

            Против ове одлуке може се уложити жалба Општинском Већу, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема ове одлуке, преко Комисије.

                                                                                                                            КОМИСИЈА

                                                                                                                     Председник Комисије

                                                                                                                        Драган Јовановић

                                                                                                                 ______________________

         Ову одлуку доставити:

-              Лицима из става 1. Диспозитива ове одлуке;

-              Надлежној Служби Општине.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here