Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

О Г Л А С ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу Закључка Општинског већа општине Алексинац ll број 464-112/2017 од   28.06.2017 године и Одлуке Савета месне заједнице Моравац,Комисија за спровођење јавног надметања за издавање пословног простора у закуп,расписује

О Г Л А С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Предмет закупа је пословни простор који се налази у сеоском Дому културе у Моравцу површине 60м2 од које површине је 30 м2 пословни простор а 30 магацински простор корисника Месне заједнице Моравац ,са наменом за угоститељску делатност -бифе, на временски период од три године.

Јавно надметање одржаће се дана 17.07.2017 године, са почетком у 10 часова у просторијама Месне заједнице.

Почетна цена износи 220 динара по м2 за пословни простор и 90 динара по м2 за магацински простор

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ОГЛАС :

-право учешћа на усменом јавном надметању имају сва заинтересована правна и фитичка лица

-пословни простор се уздаје у закуп на одређено време од 3 године.

-пријаве се подносе до 17.8.2017 године , до почетка отварања,поштом на адресу МЗ Моравац -Комисија за давање у закуп пословног простора или непосредно у Месној заједници.

-за учешће у надметању на име депозита уплаћује се износ од 1.000,00 динара на жиро рачун број 840-745151843-03 ,позив на број 97 92-002 Општи приходи у корист нивоа општине.

-поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве ако учесник прихвати почетну висину закупнине у супротном, губи право на враћање депозита

-уговор о закупу са најповољнијим понуђачем закључује се у року од 5 дана од усменог јавног надметања

-основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине,

-закупац је дужан да излицитирану висину закупнине плаћа месечно,најкасније до 20 у месецу за текући месец,уз шестомесечне ревалоризације за раст потрошачких цена,

-У случају   да најповољнији понуђач не закључи Уговор о закупу у року од 5 дана од дана јавног надметања,сматраће се да је одустао од закупа,губи право на повраћај депозита а поступак издавања пословног простора ће се поновити.

-учесницима који нису успели на Јавном надметању депозит се враћа у року од 5 дана од дана надметања,а најповоњнијем понуђачу депозит се урачунава у цену закупа.

-закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп,

-закупац сноси трошкове текућег одржавања пословне просторије, док је за

адаптацију и инвестиционо одржавање потребна сагласност закуподавца у складу са Уредбом.

-пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању.

-пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 8 до 15 часова

-оглас објавити на огласној табли МЗ Моравац и Општине Алексинац, као и сајту општине.

Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита,за физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ , за правна лица назив и седиште,копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоц пријаве као и изјаву о прихватању услова из огласа, за предузетнике име и презиме предузетника, адресу и број личне карте ,јединствени број грађана, назив радње, матични број.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања,а непотпуне и неблаговремене пријаве,се одбацују.

Комисија за спровођење јавног надметања

за издавање у закуп пословног простора

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here