Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни позив за предлагање пројеката капиталних инвестиција

Сагласно чл. 5. Правилника о изради Плана капиталних инвестиција општине Алексинац за период 2016-2019 (у даљем тексту: ПКИ), а у сарадњи и према методологији који утврђује и предлаже експертски тим  програма Европски ПРОГРЕС, Радна група за израду ПКИ расписује

Јавни позив

за предлагање пројеката капиталних инвестиција

Позивају се јавна предузећа, установе, надлежне службе општине Алексинац, грађани, удружења, правна лица и друге заинтересоване стране да предложе пројекте капиталних инвестиција на пројектном обрасцу у прилогу, Комисији за оцену предлога пројеката за ПКИ.

Капиталним инвестицијама сматрају се:

  • изградња и обнављање инфраструктуре, укључујући израду планске, пројектне и друге неопходне инвестиционо-техничке  документације,
  • куповина земљишта,
  • куповина, изградња и реконструкција стамбених, пословних и објеката за јавну употребу укључујући израду планске, пројектне и друге неопходне инвестиционо-техничке  документације, и
  • набавка опреме за јавну употребу чији је век трајања дужи од 5 година.

Tрoшкoви пoтрeбни зa aдeквaтнo и блaгoврeмeнo oдржaвaњe, пoпрaвку, рeстaурaциjу и мoдeрнизaциjу имoвинe сe укључуjу у oпeрaтивнe или у кaпитaлнe трoшкoвe.

Плaнирaњe будућих oпeрaтивних трoшкoвa нoвих кaпитaлних инвeстициja трeбa дa буду укључeни у прojeктнe зaхтeвe.

-Могу се кандидовати нови пројекти као и пројекти чија је реализација у току.

Свe кaпитaлнe инвeстициje кojи припaдajу нaбрojaним кaтeгoриjaмa и прeлaзe врeднoст oд 100.000 eврa у динaрскoj прoтиврeднoсти и имajу живoтни вeк дужи oд пет (5) гoдина сматраће се капиталним пројектом. Tрoшкoви прojeкaтa укључуjу трoшкoвe припрeмe прojeкaтa, припрeмe студиja извoдљивoсти, oбeзбeђeњa зeмљиштa, инжeњeрингa, рeaлизaциje сaмoг прojeктa и трoшкoви кaпитaлнoг oдржaвaњa и eвeнтуaлних зaмeнa (дeлoвa) срeдстaвa

Рок за достављање пројектних образаца је 15 дана од дана објављивања позива, односно до 24.11.2015. године до 15 часова.

 

Пројектни обрасци се достављају:

  • у штампаном облику, потписани и оверени од стране овлашћеног лица (уколико се ради о правном лицу) предају се на писарници Општинске управе, са пратећом документацијом уколико постоји, у затвореној коверти са назнаком „Комисији за оцену предлога пројеката ПКИ“, и
  • у електронском облику на CD-у, у одговарајућем формату (препоручљиво у .pdf формату).

            Јавни позив објавити  одмах на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, званичној интернет страници општине Алексинац и доставити локалним медијима.

Председник општине/ Координатор

Ненад Станковић

 

Захтев за реализацију капиталног инвестиционог пројекта

Правилник о изради Плана капиталних инвестиција општине Алексинац за период 2016-2019.

Решење о формирању Комисије за оцену предлога пројеката за План капиталних инвестиција

Јавни позив за предлагање пројеката капиталних инвестиција (пдф)

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here