Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ДОК СУ У РА

На основу чланова  10 и 11.  Правилника о рада Комисује за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређивање доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА НАБАВКУ И ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ,  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I

Помоћ може бити додељена породичним домаћинствима интерно расељених лица која су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Алексинац, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области.

II

Кориснику   и   члановима   његовог   породичног   домаћинства   може   бити додељена Помоћ под следећим условима:

 1. да  су  евидентирани  као  интерно  расељена  лица  и/или  поседују  легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);
 2. да имају боравиште/пребивалиште на територији општине Алексинац;
 3. да  нису  укључени у  неки  други  програм/пројекат  стамбеног  збрињавања  или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 5. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 6. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
  • За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
  • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
  • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

III

Корисник  као  подносилац  Пријаве  на  Јавни  позив  за  себе  и  чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен образац Пријаве;

2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;

6) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

7) доказ о приходима:

(1)уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање - изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

(2)уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

(3)потврда  послодавца  о  висини  примања  за  месец  који  претходи  месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

(4)чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;

8) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

9) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју  - решење/потврда надлежног органа;

10) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

11) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о  разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ.

13) потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

14) доказ да има регистровану делатност;

15) доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава  да  покреће  активност  (ако  није  регистровао  нову  активност  коју покреће).

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија не разматра, већ исту закључком одбацује, као неблаговремену.

Ако Пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је неразумљива или непотпуна, подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана, уз упозорење на последице пропуштања.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из Правилника, Комисија утврђује предлог листе Корисника.

Предлог листе Корисника Комисија објављујe на огласној табли општине Алексинац.

На Предлог листе Корисника подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Предлога листе Корисника.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника.

Коначну  листу  Корисника  Комисија  објављује  одмах  по  утврђивању,  на огласној табли општине Алексинац.

Подносиоц пријаве има право жалбе на Одлуку општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана.

IV

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 28.09.2015.ГОДИНЕ И ТРАЈЕ 30 ДАНА, ДО ЗАКЉУЧНО СА 27.10.2015.ГОДИНЕ.

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Услужног центра (канцеларија бр. 13). Захтев се добија код повереника за избеглице и миграције.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска Управа Општине Алексинац

Повереништво за избеглице и миграције Алексинац

Комисији за избор корисника за доделу средстава намењених за Набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и Унапређивање доходовних активности у пољопривредној, Занатској, услужној или другиој области за интерно расељена лица

Књаза Милоша бр. 169

18220 Алексинац

Обавештења можете добити на телефон 018/804-313.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

ПРАВИЛНИК

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here