Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

          На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53.и 128.Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15),одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања  у 2015.године Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015.год.,а у складу са закљученим Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или  мера активне политике запошљавања за 2015.год. дана 09.07.2015. године између Општине Алексинац и Националне службе запошљавања,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

дана 31.07.2015. године

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 160.000,00 динара, као и незапосленим особама са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, сваколице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

 • за обављање делатности према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења грађана;
 • који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износуза самозапошљавање и
 • који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавањепредставља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:

 • поднео захтев са бизнис планом;
 • пријављен на евиденцију незапослених Националне службе најмање месецдана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и
 • завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:

 • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже са истим и
 • доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.Одлука ће се доносити једном месечно за све пристигле захтеве из претходног месеца.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Ред.

бр.

Критеријуми

Бодови
1 Развијеност општине* Четврта група општина и девастирана подручја 10
Трећа група општина 5
Прва и друга група општина 0
2 Планирана врста делатности Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство, остале  услужне делатностии грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале услуге 6
Остало 0
3 Категорија лица** Категорије теже запошљивих лица до 30
Незапослена лица која нису користила субвенцију 10

4

Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла

Пословни простор

Пословни простор у власништву/ Није потребан пословни простор за обављање делатности*** 5

Опрема

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10
Вредност опреме у власништву  износи од 75% до 99,99% од висине субвенције 5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80

* „Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „ Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину ("Сл. гласник" 101/2014) и на основу података из информационог система Националне службе. Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује се за сваку категорију 3 бода односно 5 бодоваза теже запошљива лица која имају приоритет у 2015.години, тако да укупан број бодова не може бити већи од 30. 

У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви незапослених лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална служба почев од 2009.године.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл.гласник 9/96“).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињања обављања делатности.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
 • фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
 • фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
 • фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;
 • фотокопија картона депонованих потписа;
 • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Табела са списком делатности које се не субвенционишу, табела са приказом развијености општина у Републици Србији, као и све додатне информације, могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 (бесплатан позив) или преузети са сајтаНационалне службе - www.nsz.gov.rs.

Рок за подношење захтева са бизнис планом  тече од дана објављивања јавног позива на сајту НСЗ, сајту Општине и огласним таблама Општине и организационе јединице НСЗ па до утрошка финансијских средстава предвиђених за ту намену.