Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ОТКУПУ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На основу чланова  6и 10.  Правилника о  условима и мерилима, поступку и начину рада Комисује за избор корисника за доделу помоћи интерно расељених лица за решавање стамбеног питања кроз откуп сеоског домаћинства, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ОТКУПУ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА  ИМАЈУ БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

I

Помоћ за решавање стамбеног питања кроз куповину сеоског домаћинства са окућницом ( у даљем тексту: Помоћ за решавање стамбених потреба ) може да оствари интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште на територији Општине.

Помоћ за решавање стамбених потреба може да се односи на сеоске куће са окућницом које се налазе на територији општине Алексинац и на куће које се налазе у приградским срединама и на рубу насеља Алексинац, под условима, мерилима и поступку који су утврђени Правилником.

II

Право на помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица смештених у неадекватном приватном смештају, уколико чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове: да имају легитимацију расељеног лица за себе и чланове породице/домаћинства;

 • да интерно расељено лице не поседује непокретност у Србији ван Косова и Метохије (у даљем тексту КиМ) или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање;
 • да расељено лице и чланови његове породице нису укључени у неки други интеграциони или повратнички пројекат за решавање стамбених потреба;
 • да расељено лице и чланови његове породице нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;
 • да расељено лице и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
 • да су смештени у неадекватном приватном смештају/колективном центру;
 • да породица има радно способне чланове домаћинства.

III

Уз захтев који се подноси у Општини (писарници), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 • легитимацију расељеног лица за себе и чланове породичног домаћинства / решење о укидању статуса;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног  домаћинства не поседују  непокретност у Србији (ван Косова и Метохије) или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 • изјаву власника предметне непокретности оверена у Општини или Суду, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним овим Правилником и да предметна непокретност није у спору или под теретом.
 • Доказ о власништву непокретности која је предмет купопродаје ( власнички лист, лист непокретности, копија плана и сл.) не старији од 6 месеци.
 • потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства;
 • извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
 • за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
 • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

            Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје Комисија уз помоћ стручне службе Општине, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

IV

Помоћ се одобрава као једнократна за куповину сеоског домаћинства са окућницом у којем су обезбеђени основни услови становања, а највише до 950.000 динара по породичном домаћинству

Породице избеглица могу додатно да учествују сопственим средствима у куповини сеоског домаћинства у износу од 50% од појединачне цене утврђене Правилником.

V

Комисија ће размотрити само благовремено поднете и потпуне пријаве.

            Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, на web сајту Општине и преко локалних средстава информисања.

            Оглас је објављен 01.08.2014. године и траје 15 дана, до закључно са 18.08.2014.године.

            Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције или на web сајту Општине (www.aleksinac.org )

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТКУП СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА

 

Правилник о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисује за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима за решавање стамбеног питања кроз откуп сеоског домаћинства

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here