Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На основу чланова  9 и 11.  Правилника о  критеријумима и мерилима за избор корисника помоћи, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

Оглашава се пријем захтева за доделу помоћи у ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ породицама избеглих  лица на територији општине Алексинац, на име стварања и побољшања услова живота кроз набавку грађевинског материјала.

Избор породица ће се спровести након јавног конкурса за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима са територије општине Алексинац, на основу реда првенства, процене угрожености и испуњености техничких / грађевинских услова за добијање помоћи и реализације помоћи.

Вредност појединачне помоћи по породици ће утврдити Комисија, а до максималног износа од 550.000,00 динара.

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања на огласној табли СО Алексинац.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. да имају избеглички статус/решење о укинутом статусу;
 2. да нису до сада добијали помоћ у грађевинском материјалу, односно да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
 3. да су смештени у неадекватном приватном смештају/колективном центру;
 4. да избеглица и чланови његове породице не поседује непокретност у Републици Србији, држави порекла  или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање,
 5. да избеглица и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље,
 6. поседују непокретност коју су саме прибавиле са грађевинском дозволом или је поднет захтев за легализацију наведене непокретности;
 7. да избеглица и чланови његове породице нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;
 8. непокретност не испуњава основне услове становања.

Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у Општини (преко писарнице), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

  • избегличку легитимацију лица за себе и чланове породичног домаћинства/решење о укинутом статусу
  • личну карту, односно решење о пријему у држављанство или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичнпг домаћинства;
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису досада добијали грађевински материјал и нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбеног питања;
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он ичланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
  • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
  • извод из земљишних књига, уговор оверен код суда или други акт којим се доказује право својине;
  • потврда надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију бесправно,изграђеног или започетог објекта, као и уверење надлежног органа да је плац на коме је изграђен или започет објекат грађен на подручју које је намењено индивидуалној стамбеној изградњи;
  • потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за последњих шест месеци;
  • извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
  • за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
  • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга, решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
  • жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. (потребна документа) подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева (на писарници).

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати.

Комисија, на основу процене угрожености и испуњености неопходних услова за добијање помоћи и реда првенства,  усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли Општине.

На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко писарнице општине, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања предлога листе.

После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси Одлуку о коначној листи која се објављује на огласној табли Општине.

На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина и корисник помоћи закључују уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузети грађевински материјал угради, помоћ не сме отуђити или уништити.

Власник додељене помоћи до преузимања од стране корисника је Општина.

Право и обавезу контроле наменске и рационалне уградње као и рока за завршетак уградње  додељеног материјала има Општина.

Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, webсајту Општине (www.aleksinac.org) и преко локалних средстава информисања.

Оглас је објављен 04.08.2014. године и траје 15 дана, до закључно са 18.08.2014.године.

 

Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

Правилник о критеријумима и мерилима за избор корисника помоћи

            

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here