Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Оглас за издавање у закуп пословног простора путем усменог јавног надметања - Корман

На основу Закључка Општинског већа општине Алексинац, II број 464-42/14 од 04.06.2014. године, и Одлуке Савета месне заједнице Корман, Комисија за спровођење јавног надметања за издавање пословног простора у закуп, расписује

ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Предмет закупа је пословни простор који се налази у Корману, у центру села површина 42 м2, корисника Месне заједнице Корман, са наменом за пекару.

 • Јавно надметање одржаће се дана 24.07.2014. године, са почетком 10 часова у згради општине Алексинац , канцеларија бр.48.
 • почетна цена износи 180,00 динара по м2.

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ОГЛАС:

 • право учешћа на усменом јавном надметању имају сва заинтересована правна и физичка лица;
 • пословни простор се издаје у закуп на одредено време од 4 године;
 • пријаве се подносе до 23.07.2014 године, поштом на адресу МЗ Корман-Комисија за давање у закуп пословног простора или непосредно у Месној Заједници;
 • за учешће у надметању на име депозита уплаћује се износ од 40.000 динара, на жиро рачун број 840-745151843-03, позив на број 97 92-002 Општи приходи у корист нивоа општине;
 • поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве ако учесник прихвати почетну висину закупнине у супротном, губи право на враћање депозита;
 • уговор о закупу са најповољнијем понуђачем закључује се у року од 5 дана од усменог јавног надметања;
 • основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине;
 • закупац је дужан да излицитирану висину закупнине плаћа месечно, најкасније до 20-ог у месецу за текући месец, уз шестомесечне ревалоризације за раст потрошачких цена;
 • у случају да најповољнији понуђач не закључи Уговор о закупу у року од пет дана од дана надметања сматраће се да је одустао од закупа, губи право на повраћај депозита, а поступак издавања пословног простора ће се поновити;
 • учесницима који нису успели на јавном надметању депозит се враћа у року од 5 дана од дана јавног надметања, а најповољнмијем понуђачу депозит се урачунава у цену закупа;
 • закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп;
 • закупац сноси трошкове текућег одржавања пословне просторије, док је за адаптацију и инвестиционо одржавање потребна сагласност закуподавца у складу са Уредбом.
 • пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању;
 • пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 8 до 15 часова;
 • оглас објавити на огласној табли МЗ Корман и Општине Алексинац, као и сајту општине;

Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријав, као и изјаву о прихватању услова из огласа.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне и неблаговремене пријаве, се одбацују.

Комисија за спроводење јавног надметања

за издавање у закуп пословног престора

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here