Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

JАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА – БИЛБОРДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 13. до 28. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. лист општине Алексинац», број 8/10),  члана 20. и 21. Одлуке о заузећу јавних површина («Службени лист општине Алексинац», број 2/10 и 3/11),  члана 2. и 4. Програма постављања  мањих монтажних објекта – билборда и рекламних паноа  на јавним површинама на територији Општине Алексинац («Сл. лист општине Алексинац», број 7/07) Општинско веће општине Алексинац наседници одржаној дана 10.03.2014. године,  расписује    

JАВНИ  ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ

МОНТАЖНИХ  ОБЈЕКАТА – БИЛБОРДА ПУТЕМ  ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Предмет огласа

Под условима из овог огласа поступак отварања понуда  ће се спровести ради заснивања закупа   на следећим локацијама:

ЛОКАЦИЈА БР. 1.

BILBORD 01

На на делу кп.бр.2038, површине 5 м2, КО Алексинац-варош, на паркингу преко пута „Дома здравља“, максимална  величина билборда   2,5 х 5,0 м, број објекта  1.

ЛОКАЦИЈА БР. 2.

BILBORD 02

 

На делу кп.бр. 1991, површине 5 м2, КО Алексинац-варош, уз јужну границу, јужном улазу „Стадиона малих спортова“ , максимална  величина билборда 3,0 х 6,0 м, број објекта  1.

ЛОКАЦИЈА БР. 3.

BILBORD 03

 

На делу кп.бр. 2820, површине 5 м2, КО Алексинац-варош, уз улицу  Проте Стевана Димитријевића, код улаза у  „Брђанку“, максимална  величина билборда 2,5 х 4,0 - 5,0 м, број објекта  1.

ЛОКАЦИЈА БР. 4.

BILBORD 04

На делу кп.бр. 2820, површине 5 м2, КО Алексинац- ван варош, уз улицу  Проте Стевана Димитријевића, на простору између  „Грамера“ и „Аутобуске станице“, максимална  величина билбордеа 2,5 х 4,0 - 5,0 м, број објекта  1.

Почетни износ закупнине:

Почетни износ закупнине по једној  локацији  износи  73.000 динара, на годишњем нивоу.

Депозит:  20.000,00 хиљада динара

Депозит се уплаћује на жиро рачун број 840-742351843-94,  позив на број 97-92-002.

Локација се издаје у закуп на временски период од 5 година.

Графички приказ локација је саставни део огласа. Димензије објекта, услови за постављање као и скице биће истакнуте на Огласној табли Општинске управе, а постављаће се у складу са Изводом из Програма за постављање мањих монтажних објеката и одобрења за постављање.

Начин подношења и обавезни садржај понуде

- Понуда мора да садржи име, презиме и адресу као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике податке о упису у регистар надлежног органа као и ПИБ; За правна лица назив и седиште фирме, овлашћено лице, податке о упису у регистар, надлежног органа (број, датум и назив органа), ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат; У случају заступања овлашћење о заступању; Понуђену  цену  закупа која неможе бити мања од почетне; Оверена  изјава о прихатању свих услова из огласа.; Доказ о уплати гарантног износа (депозита).

           - Понуда се доставља Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у затвореној коверти са видљивом ознаком "Понуда за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања монтажног објекта-билборда са бројем локације"  на адресу Општинске управе ул. Књаза Милоша број 169 Алексинац или се предаје на писарници Општинске управе. На коверти обавезно уписати име понуђача, контак телефон, и назнаку „Не отварај“. Неблаговремене односно неуредне понуде ће се одбацити. Понуда ће се сматрати неблаговременом ако је поднета по истеку рока датог у огласу. Неуредном ће се сматрати понуда која нема обавезан садржај и која је достављена у отвореној коверти и на којој нема видљиве тражене ознаке.

           - Понуда се подноси у року од 30 дана од дана објављивања огласа на Огласној табли Општинске управе, сајту Општине и дневном листу „Народне новине“.

           - Понуда се  подноси посебно за сваку локацију са уплатом износа од 1000,00 динара на име трошкова поступка, на жиро рачун број 840-742251843-73, позив на број 97-92-002, у корист буџета  општине.

           - Грађевинско земљиште јавне намене се даје у закуп учеснику који је понудио највиши износ закупнине.

           - Уплаћени гарантни износ признаје се као део уговорене цене најповољнијем  понуђачу са којим се закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта, а осталима се враћа у року од 5 дана од дана одржавања поступка отварања понуда.

           - Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног износа-депозита ако не закључи Уговор о закупу у  предвиђеном року.

           - Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је приспела најмање једна уредна и благовремена понуда. Поступку отварања понуда  присуствују  понуђаћи или њихови овлашћени заступници. Сви понуђачи се обавештавају о времену отварања понуда. Уколико за одређену локацију непристигне ниједна понуда поступак оглашавања ће се спровести без посебне одлуке надлежног органа. Након разматрања приспелих понуда Комисија проглашава најповољнијег понуђача.

Поступак и услови закључења уговора о закупу земљишта

           - На основу предлога Одсека за имовинско правне послове Председник општине доноси решење о закупу земљишта у јавној својини који се доставља свим учесницима у поступку.Након правноснажности решења закључиће се са најповољнијим понуђачем Уговор о закупу земјљишта.  Уколико не дође до закључења уговора у прописаном  року покренуће се поступак за његово поништење.

           - Уговорена  цена уплаћује се једнократно, а  може се   уговорити и  плаћање у више рата с тим штосе  тада  врши шестомесечно усклађивање висине закупа са растом потрошачких цена  према званичним  подацима.  

           - На све што није обухваћено Огласом о прикупљању понуда, примењиваће се одредбе одговарајућих одлука.

           - Контак телефон 018/804-711, локал 152.и 144.

II Број: 464-18/14

У Алексинцу, 10.03.2014 године

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

 

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here