Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 13.до 28. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Алексинац“, број 8/10) члан 1, 27б. и 27в. Одлуке о изменама и допунама одлуке о заузећу јавних  површина („Службени лист општине Алексинац“, број 3/11), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 10.03.2014. године, расписује  

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ  ОБЈЕКАТА-КИОСКА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Предмет огласа

Под условима из овог  Огласа прикупљање понуда ће се спровести ради заснивања закупа земљишта на следећим локацијама:

ЛОКАЦИЈА БР. 1.

На углу ул. Момчила Поповића и Књаза Милоша (код беле зграде) на делу ккп.бр. 2908 у КО Алексинац-варош, типски киоск шестоугаони, површине 5,00 м2,  са наменом за продају дувана штампе  и друго, број објеката 1.

ЛОКАЦИЈА БР. 2.

Ул. К. Милоша  (код бивше пиљаре), на делу кп.бр.2907 у КО Алексинац-варош, типски павоуганого киоска, површине 7,00 м2,  са наменом за  брзу храну и друго, број објеката 1.

ЛОКАЦИЈА БР. 3.

На углу улице „7. Јули“ и Мајора Тепића,  на делу кп.бр.1985 у КО Алексинац-варош, типски киоск шестоугаони, површине 5,00 м2,  са наменом за продају дувана, штампе и друго,  број објеката 1.

ЛОКАЦИЈА БР. 4.

Ул.Душана Тривунца,  на делу кп.бр.2182, у КО Алексинац-варош, типски киоск шестоугаони, површине 5,00 м2,  са наменом за продају дувана штампе, брзе хране  и друго, број објеката 1.

ЛОКАЦИЈА БР.5.

У ул. „Вука Караџића“, на делу кп.бр. 2509 КО Алексинац-варош, површине 24,00 м2, монтажни објекат, са наменом за обављање трговинске делатности, број објеката 1.

Почетна цена

За локацијe под редним бројем   од 1 до4 износи  40,00 динара по 1м2, денвно,

За локацију под редним бројем 5, износи 17,00 динара, по 1м2, дневно,

Депозит  20.000,00 хиљада динара

Депозит се уплаћује на жиро рачун број 840-742351843-94,  позив на број 97-92-002.

Локација се издаје у закуп на временски период од 5 година.

Начин подношења и обавезни садржај понуде

Понуда мора да садржи име, презиме и адресу као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике податке о упису у регистар надлежног органа као и ПИБ. За правна лица назив и седиште фирме, овлашћено лице, податке о упису у регистар, надлежног органа (број, датум и назив органа), ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат. У случају заступања овлашћење о заступању. Понуђену купопродајну цену која неможе бити мања од почетне цене. Оверена  изјава о прихатању свих услова из огласа. Доказ о уплати гарантног износа (депозита).

- Понуда се доставља Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у затвореној коверти са видљивом ознаком "Понуда за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања монтажног објекта-киоска  са бројем локације" на адресу Општинске управе ул. Књаза Милоша број 169 Алексинац или се предаје на писарници Општинске управе. На коверти обавезно уписати име понуђача  контакт телефон као и назнаку „не отварај“. Неблаговремене односно неуредне понуде ће се одбацити. Понуда ће се сматрати неблаговременом ако је поднета по истеку рока означеном у огласу. Неуредном ће се сматрати понуда која нема обавезан садржај и која је достављена у отвореној коверти и на којој нема видљиве тражене ознаке.

            - Понуда се подноси у року од 30 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Народне новине“, огласној табли Општинске управе и сајту Општине.

            - Понуда се  подноси посебно за сваку локацију са уплатом износа од 1000,00 динара на име трошкова поступка, на жиро рачун број 840-742251843-73, позив на број 97-92-002, у корист буџета  општине.

            - Уплаћени гарантни износ признаје се као део уговорене цене најповољнијем  понуђачу са којим се закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта, а осталима се враћа у року од 5 дана од дана одржавања поступка отварања понуда.

            - Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног износа – депозита,  ако не закључи Уговор о закупу у  предвиђеном року.

            - Поступак прикупљања понуда сматра се успелим ако је приспела најмање једна уредна и благовремена понуда. Поступку отварања понуда присуствују понуђачи или њихви овлашени заступници. Сви понуђачи се обавештавају о времену и месту отварања понуда. Уколико за одређену локацију не пристигне ниједна понуда поступак оглашавања ће се спровести без посебне одлуке надлежног органа. Након разматрања приспелих понуда Комисија проглашава најповољнијег понуђача.

Поступак и услови закључења уговора о закупу земљишта

            - На основу предлога Одсека за имовинско правне послове Општинске управе Председник општине доноси решење о закупу земљишта у јавној својини   који се доставља свим учесницима у поступку. Након правноснажности  решења закључиће се најповољнијим понуђачем Уговор о закупу земљишта.Уколиоо не дође до закључења уговора у прописаном року покренуће се поступак за његово поништење.

            - Уговорена  цена уплаћује се једнократно, а  може се   уговорити и  плаћање у више рата с тим штосе  тада  врши шестомесечно усклађивање висине закупа  са растом потрошачких  цена  према званичним подацима.  

            - Закупац  ће бити у обавези да пре закључења Уговора измири целокупан дуг по евентуалном предходном закупу.

            - На све што није обухваћено огласом о прикупљању понуда примењиваће се Одлука о грађевинском земљишту.

            - Контак телефон 018/804-711, локал 152.

Број: 464-19/2014

У Алексинцу, 10.03.2014 године

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                             

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Станковић

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here