Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни оглас за подношење захтева за доделу помоћи у економском оснаживању и осамостаљивању породица избеглица која имају боравиште на територији општине Алексинац

На основу чланова 5, 9и 10  Правилника о  условима и мерилима, поступку и начину рада Комисује за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица за економско оснаживање кроз доходовне активности, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ И ОСАМОСТАЉИВАЊУ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КОЈА  ИМАЈУ БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I

            Помоћ за доделу средстава намењених економском оснаживању ( у даљем тексту: ПОМОЋ) може да остваре избеглице и чланови његовог породичног домаћинства који имају пребивалиште на територији Општине.           

II

 Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. избеглички статус/решење о укинутом статусу,
 2. да избеглице и чланови његове породице нису укључени у неки други пројекат за трајно решење стамбених потреба,
 3. да нису повратници из миграције у треће земље,
 4. да су смештени у неадекватном приватном смештају,
 5. да породица има радно способне чланове домаћинства,
 6. да има јасну, реалну и одрживу пословну идеју (способност за рад, економска исплативост, спремност да региструје пословну активност, стечено искуство…),
 7. да, у односу на врсту тражене Помоћи, корисник има основне предуслове и могућности за ефикасно обављање активности (на пример: корисници пољопривредног гранта морају имати регистровано пољопривредно газдинство; морају поседовати одговарајуће земљиште или уговор о закупу или коришћењу земљишта на најмање пет година; корисници помоћи намењеној сточарству морају поседовати адекватан објекат за смештај стоке; корисници помоћи намењене куповини прикључне машине морају имати трактор, и др.).

III

Уз захтев за доделу помоћи, који се подноси у Општини (писарница), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 • избегличку легитимацију/решење о прекинутом статусу избеглице за себе и чланове породичног домаћинства;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба ;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог домаћинства нису повратници из миграције из треће земље;
 • план за економско оснаживање и осамостаљивање породице;
 • потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући докуменат о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за последњих шест месеци;
 • извештај лекара и /или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
 • за доказивање сродства, прилаже се извод из књиге рођених, или извод из књиге венчаних, односно други важећи докуменат којим се доказује сродство;
 • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга, решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака, у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати.

IV

Помоћ се одобрава у роби као једнократна и бесповратна за економско осамостаљивање и оснаживање породица, а највише до 170.000,00 динара по породичном домаћинству.

V

Комисија ће размотрити само благовремено поднете и потпуне пријаве.

            Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, на web сајту Општине (www.aleksinac.org)  и преко локалних средстава информисања.

            Оглас је објављен 05.11.2013. године и траје 15 дана, до закључно са 20.11.2013.године.

            Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције.

           

                                                                      КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Правилник о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању избеглица, кроз доходовне активности

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here