Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Алексинац број  8/02, 5/4 и 1/06 и 22/12 ), председник општине Алексинац је дана  14.10.2013. године, донео 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ

и расписује  

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ   У   ЗАКУП    ПОЉРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТА  У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ

I

 - Предмет јавног надметања -

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)10 %

Период закупа

Стублина

1

0,7444

6.000,00

446,64

3 године

Моравски Бујмир

2

0,8302

7.000,00

581,14

3 године

Алексинац-ванварош

3

64,3700

12.000,00

77.244,00

3 године

Делиград

4

4,2005

7.000,00

2.940,35

3 године

Делиград

5

3,7914

7.000,00

2.653,98

3 године

Делиград

6

1,2673

7.000,00

887,11

3 године

Јасење

7

5,3901

5.000,00

2.695,05

3 године

Лознац

8

1,6720

5.000,00

836,00

3 године

Радевац

9

0,2291

6.000,00

137,46

3 године

Прћиловица

10

3,2718

8.000,00

2.617,44

3 године

Дражевац

11

0,0792

6.000,00

47,52

3 године

Краљево

12

0,1253

6.000,00

75,18

3 године

 

УКУПНО

85,9713

     

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела  по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Алексинац, у канцеларији бр 32 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Срђан Станимировић,  тел.018/ 804-711.

3. Земљиште  из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта   којe се даје у закуп може се извршити:              

за КО Стублина дана 24. 10. 2013 од 10-14 часова

за КО Моравски Бујмир дана 24. 10. 2013 од 10-14 часова

за КО Алексинац-ванварош дана 24. 10. 2013 од 10-14 часова

            за КО Делиград дана 24. 10.2013 од 10-14 часова

            за КО Јасење дана 24. 10.2013 од 10-14 часова

            за КО Лознац дана 25. 10. 2013 од 10-14 часова

            за КО Радевац   25. 10. 2013 од 10-14 часова

            за КО Прћиловица дана 25. 10. 2013 од 10-14 часова

            за КО Дражевац 25. 10. 2013 од 10-14 часова

            за КО Краљево 25. 10. 2013 од 10-14 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта  у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта  у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште  у закуп.

7. Земљиште  из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште  из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

II

-Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта  у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус. 

            2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алексинац број: 840-745151843-03 позив на број 97,  92-002.

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

  6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

 7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта  у државној својини  немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта  у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

-Документација за пријављивање на јавно надметање-

           

-          формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)

-          доказ о уплати депозита

-          лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

-          важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом Општине Алексинац, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Алексинац. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

        Адреса: Општина Алексинац, улица и број: Књаза Милоша бр169., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

        Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

        Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

         име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

- Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 8. сати, дана 30. 10. 2013. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу општинске управе Општине Алексинац до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

-Јавно надметање

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Алексинац, улица и број:Књаза Милоша бр 169., и то:

1. КО Стублина дана 30. 2013 са почетком у 10 часова

2. КО Моравски Бујмир дана 30. 10. 2013 са почетком у 10 и 15 часова

3. КО Алексинац-ванварош дана 30. 10. 2013 са почетком у 10 и 30 часова

            4. КО Делиград дана 30. 10.2013са почетком у 11 часова

            5. КО Јасење дана 30. 10.2013са почетком у 11 и 15 часова

            6. КО Лознац дана 30. 10. 2013 са почетком у 11 и 30 часова

            7. КО Радевац   30. 10. 2013 са почетком у 10 часова од 10-14 часова

            8. КО Прћиловица дана 30. 10. 2013 са почетком у 11 и 45 часова

            9. КО Дражевац 30. 10. 2013 са почетком у 12 часова

            10. КО Краљево 30. 10. 2013 са почетком у 12 и 15 часова

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.       

                       

VII

-Средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта   у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,  шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Алексинац.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

-          гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

-          решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или

-          уговор о јемству јемца (правно лице) или

-          доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у слућају редовног плаћања рачунати ко плаћена закупнина за последњу годину закупа.

  

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у “службеном листу општине Алексинац“   на огласној табли Општинске управе Алексинац и месним канцеларијама, и на веб страни општине Алексинац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у “ Службеном листу општине Алексинац“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Број: 320-122                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана:     14.10.2013.године                                                           НЕНАД СТАНКОВИЋ

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here