Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ КОНКУРС за одређивање доктора медицине за стручно усавршавање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене уставове на територији општине Алексинац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Алексинац

Општинска управа

Број:203-12/2023                                                

Датум:27.11.2023.год.

Књаза Милоша бр.169

Тел.:018/ 809-006

www.aleksinac.org

А л е к с и н а ц

Општинска управа општине Алексинац, на основу члана 3. Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 25/2019) и члана 82. Статута Општине Алексинац („ Службени лист општине Алексинац“, број 29/2018), расписује :

ЈАВНИ КОНКУРС

   за одређивање доктора медицине за стручно усавршавање времена и узрока смрти        

лица умрлих изван здравствене уставове на територији општине Алексинац

I   Расписује се јавни конкурс за одређивање до 4 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица изван здравствене установе за територију општине Алексинац ( у даљем тексту мртвозорника ), на период од три године.

II   Мртвозорник обавља преглед лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац и то према територијалном (за уже подручје територије општине Алексинац) и временском распореду, који одређује Општинска управа; утврђује време и узрок смрти и издаје потврде о смрти у складу са Законом и одлуком о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 25/2019).

III   Право учешћа на јавном конкурсу имају лица која испуњавају следеће услове:

-          Завршен медицински факултет;

-          Положен стручни испит на пословима доктора медицине;

-          Остварено искуство на пословима доктора медицине најмање годину дана;

-          Пребивалиште на територији општине Алексинац и

-          Важећу лиценцу.

IV  Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да достави:

  1. Уверење о пребивалишту/или очитану личну карту;
  2. Оверену копију дипломе о завршеном факултету;
  3. Оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
  4. Оверену копију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
  5. Доказ о потребном радном искуству на пословима доктора медицине (оригинал или оверена копија уговора или решења о обављању послова, односно оригинал потврде или уверења издатих од послодавца са ближим описом послова које је лице обављало) и
  6. Доказ да није осуђиван ( уверење/потврда надлежне полицијске управе).

Образац пријаве можете преузети у Услужном центру општине Алексинац и са сајта општине.

Напомена: у складу са Законом о општем управном поступку, кандидат може да давањем писане сагласности овласти Општинску управу да за потребе Конкурса прикупи и обради податке о личности о којима се води службена евиденција ( тачке 1. – пребивалиште и 6. – доказ да није осуђиван).

V   Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Алексинац www.aleksinac.org

VI  Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се непосредно преко писарнице Општинске управе у затвореној коверти или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Општинска управа, Књаза милоша 169, Алексинац, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор мртвозорника: НЕ ОТВАРАТИ.

VII   Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

     VIII   Рангирање подносилаца пријава вршиће се применом следећих критеријума:

-          Дужина радног искуства у области здравствене заштите;

-          Висина просечне оцене на студијама и

-          Дужина студирања.

IX   Уколико након спроведеног поступка оцењивања приложене документације, поједини кандидати буду подједнако рангирани, Комисија ће са сваким од наведених кандидата обавити усмену проверу и оцену:

-          Познавање области утврђивања времена и узрока смрти и обдукције умрлих лица у скалду са Законом о здравственој заштити и Одлуком о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Алексинац;

-          Познавање области попуњавања и достављања потврде о смрти, као и матичних књига умрлих у складу са Законом о матичним књигама и Правилником о поступку издавања потврде о смртии обрасцу потврде о смрти.

Комисија оцењује сваког кандидата понаособ, оценом од 1 до 5. О датуму, времену и месту обављања усмене провере комисија обавештава кандидате благовремено.

X   Општинско веће ће, на основу мишљења и предлога Комисије за спровођење јавног конкурса за одређивање мртвозорника, одредити листу мртвозорника.

XI   До окончања Конкурса и одређивања листе мртвозорника од стране Општинског већа, послове мртвозорника обављаће мртвозорници одређени у ранијој листи мртвозорника.

XII   Пријаве на јавни конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносима пријава, већ остају у документацији Комисије за спровођење јавног конкурса за одређивање мртвозорника.

                                                                                        Начелник Oпштинске управе

                                                                                              Дејан Милошевић