Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ПО ВИЂЕЊУ И ОРОЧЕЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ НОВЦА 2022. ГОДИНИ

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

О П Ш Т И Н A   АЛЕКСИНАЦ

II Број: 404-212/2/2022

Дана: 19.09.2022. године

А л е к с и н а ц

На основу члана 10.тачка 2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 37. став 1. Закона о јавном дугу („Службни гласник РС, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018),Општина Алексинац раписује и објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу Решења Председника општине Алексинац број 404-212/2022 од 19.09.2022. године, Комисијарасписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ПО ВИЂЕЊУ И ОРОЧЕЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ НОВЦА 2022. ГОДИНИ.      

            Пословне банка , Образац понуде могу преузети и на званичном сајту општине Алексинац, www.aleksinac.org-Огласна табла.

            Понуда мора садржати:

-податке о понуђачу(назив банке, седиште, матични број и ПИБ, адресу банке, облик организовања банке и власништво, контак податке),

-понуђене каматне стопе изражене на месечном нивоу, према висини депозита (Образац понуде-www.aleksinac.org).

            Рок за подношење понуда је пет (5) дана , од дана објављивања јавног позива на интернет сраници Општине Алексинац, односно до 26.09.2022. године до 11 часова.

            Понуда се достављапоштом или лично у затвореној коверти са назнаком

„ Понуда за средства трезора-не отварај“ на адресу : Општинска управа општине Алексинац, Одељење за финансије, Књаза Милоша 169, канцеларија 56.

            Критеријум за избор најповољније понуде је висина понуђене каматне стопе.

            Понуђена каматна стопа пословне банке по овом јавном позиву за средства Консолидованог рачуна трезора општине Алексинац не може бити нижа од референтне каматне стопе Народне банка Србије, сагласно члану 37.став 1. Закона о јавном дугу.

            Непотпуне и понуде са варијантама неће бити разматране.

            Са изабраним понуђачем општина Алексинац закључиће уговор о депоновању по виђењу и орочењу средстава Консолидованог рачуна трезора буџета општине Алексинац за 2022. годину.

            Сва ближа обавештења по овом позиву могу се добити позивом на телефоне 018809008 или на маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

           

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ