Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

Ј А В Н И П О З И В О условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

На основу члана 69. став.1 тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 29/2018) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алексинац за 2021. годину III /07 Број:320-7/8 од 02.04.2021. године („Службени лист општине“ Алексинац, број 17/21), Председник општине Алексинац,        

р а с п и с у ј е

Ј А В Н И П О З И В

О условима, начину и обрасцу захтева за остваривање

права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове,

вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Овим Јавним позивом ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње (у даљем тексту: регрес), као и образац захтева за остваривање права на регрес.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Право на коришћење регреса има физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним статусом.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Право на подстицаје остварују лица ако:

1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;

2) корисник је код друштва за осигурање осигурао:

 • усеве и плодове од ризика умањења приноса;
 • расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;
 • животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

3) је извршено плаћањe укупне премије осигурања до дана подношења захтева за остваривање права на регрес;

4) имају пребивалиште, односно седиште и пољопривредну производњу на територији општине Алексинац;

5) је место реализације инвестиције, односно да је/су катастарска/е парцела/е, односно пољопривредно земљиште/објекат на територији општине Алексинац;

6) је физичко лице носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац;

7) за исто улагање за које подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако исто улагање није предмет другог поступка за коришћење подстицаја (из средстава других буџетских корисника), осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

8) је измирио доспеле обавезе према према општини Алексинац по основу јавних прихода;

9) нема неизмирених обавеза према општини Алексинац;

10) по редоследу ранг листе постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених Јавним позивом.

Критеријуми селекције:

Формирање ранг листе подносиоца захтева вршиће се на основу броја бодова. Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, предност ће имати подносилац који је млађи.

            Критеријуми селекције су:

 1. број чланова регистрованог пољопривредног газдинства до 2 - 1 бод,

     број чланова регистрованог пољопривредног газдинства 3 и више - 2 бода;

 1. подносилац захтева изнад 40 година старости - 1 бод,

     подносилац захтева до 40 година старости - 2 бода;

     (у текућој календарској години пуни 40 година)

 1. подносилац захтева се не бави искључиво пољопривредом - 1 бод,

     подносилац захтева се искључиво бави пољопривредом да -2 бода;

 1. подносилац захтева је користио средства у оквиру мере у претходне три године - 1 бод,

             подносилац захтева није користио средства у оквиру мере у претходне три године - 2 бода.

           

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕС

Захтев за остваривање права на регрес

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес (у даљем тексту: Захтев), подноси Општинској управи Алексинац – Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и водопривреду. Захтев се подноси једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње од 30. августа до 10. септембра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у 2021. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом доставља се преко писарнице општинске управе општине Алексинац.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Захтев за остваривање права на регрес у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 30. августа до 10. септембра 2021. године.

Документација уз захтев

Уз захтев за остваривање права на регрес подноси се:

 1. 1.захтев за доделу подстицајних средстава, читко попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Алексинац, а може се преузети и у канцеларији бр.32 Општинске управе општинеАлексинацсваког радног дана од 7 до 15 сати. У захтеву је потребно навести све тражене податке;
 2. изјава потписана,под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за регрес за који подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да регрес за премију осигурања није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, да нема неизмирених обавеза према општини Алексинац;
 3. 3.Потврда о активном и комерцијаном статусу газдинства;
 4. 4.извод из регистра пољопривредних газдинстава Подаци о пољопривредном газдинству;
 5. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (ако су усеви и плодови, расадници и млади вишегодишњи засади предмет осигурања);
 6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о сточном фонду(ако су животиње предмет осигурања);
 7. Подаци о газдинству из Централне базе података о обележавању животиња за говеда или Потврда о обележавању животиња за остале животиње оверена од стране овлашћене ветеринарске организације (ако су животиње предмет осигурања);
 8. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 9. Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне године до дана подношења захтева на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник (оригинал);
 10. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања (оригинал);
  1. фотокопију личне карте подносиоца захтева (важеће у тренутку предаје) или важећа очитана лична карта уколико је са чипом;
  2. Фотокопија наменског рачуна уписаног у Регистар;
 11. Потврда о уплаћеној административној такси.

Форма документације

Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за остваривање права на подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно Полиса осигурања и Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања може бити од 1. новембра претходне године до дана подношења Захтева.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Сва документа која се достављају уз захтев у складу са Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Изузетно документација под редним бројем 7. Подаци о газдинству из Централне базе података о обележавању животиња за говеда или Потврда о обележавању животиња за остале животиње оверена од стране овлашћене ветеринарске организације (ако су животиње предмет осигурања) може гласити на име члана пољопривредног газдинства. Документација под редним бројем 9. Полиса осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне године до дана подношења захтева на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као осигураник и документација под редним бројем 10. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања прилажу се у оригиналу.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Прибављање података по службеној дужности

За подносиоце непотпуних захтева орган по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева, од надлежних органа прибавља податке о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију биће позвани да изврше допуну уроку од 8 дана од дана пријема позива. Уколико подносиоци непотпуних захтева у наведеном року не допуне документацију, захтеви ће бити одбијени као непотпуни. Захтеви који су допуњени у року биће разматрани тек након достављања документације која је тражена уз поштовање ЗОУП-а.

Административна обрада захтева

Стручна служба Одељења за локални економски развој, пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев, као и службених евиденција. Утврђује да ли су потпуни, поднети на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове ће се одобравати на основу ранг листе утврђене на основу критеријума за бодовање а до утрошка расположивих средстава. Захтев поднет од стране лица које у складу са законом и условима јавног позива нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом и електронском поштом, захтев са документацијом под редним бројем 9)-10) овог Јавног позива која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, одбацује се без разматрања.Након административне провере стручна служба Одељења за локални економски развој, пољопривреду и водопривредуподноси извештај Комисији за давање предлога одлуке за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац која утврђује предлог за одобрење средстава председнику општине. Председник општине на основу предлога Комисије решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Укупна расположива средстава по Јавном позиву

          

Финансијска средства предвиђена за реализацију Јавног позива износе 500.000динара.

Износ подстицаја

Регрес се остварује за површине односно животиње пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, у износу од 60% од висине премије осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања.

Максимални износ подршке по кориснику је 100.000 динара.

Информације

Јавни позив о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, објављује се на огласној табли Општинске управе општине Алексинац, као и на званичној интернет страници општине Алексинац www.aleksinac.org. Текст Јавног позива и образац Захтева за коришћење регреса могу се преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или званичној интернет страници општине Алексинац.

Додатне информације на телефон 018/809-040 од 7 до 15 часова.

 

II Број:320-32

Датум: 23.08.2021. год.         

        ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                            Далибор Радичевић

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

САСТАВНИ ДЕО ЗАХТЕВА

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА