Штампа

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за привреду, Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, у складу са чланом50. i 51б. Закона о планирању и изградњи ("Сл.Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14, 83/18,31/19,37/19,9/20), организује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЛЕКСИНЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измене и допуне плана генералне регулације Алексинца, Општинска управа општине Алексинац организује у периоду од 20. фебруара до 5. марта 2020. године. Нацрт измене и допуне плана генералне регулације Алексинца ће бити изложен у холу зграде Општинске управе,а информације о нацрту плана се могу добити у канцеларији број 18 у времену од 8 до 14 часова.

Јавна презентација плана, одржаће се у згради Општинске управе, Књаза Милоша 169, 28. фебруара 2020. године, у 13 часова. У току јавног увида, сва физичка и правна лица могу поднети примедбе у вези са Нацртом плана само за делове плана за које су извршене измене по примедбама у току јавног увида у писаном облику и исте могу образложити пред Комисијом за планове Скупштине општине Алексинац.

Све примедбе које се односе на делове плана које су изван делова због којих се упућује на поновљени јавни увид, неће се разматрати.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се дана 5. марта 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту општине Алексинац.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА 1040 X 1050mmПЛАНИРАНА НАМЕНА 1040 X 1050mm

ПЛАНИРАНА НАМЕНА

ТЕКСТ ПЛАНА