Штампа

Обавештење о донетој одлуци у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције постојеће радио-базне станице на локацији ''NI4009_02 NI_Aleksinac

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је у спроведеном поступку по захтеву Носиоца пројекта ''Vip mobile'' д.о.о. Београдза одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројектареконструкције постојеће радио-базне станице на локацији ''NI4009_02 NI_Aleksinac 2'', која се налази на крову стамбене зграде у улици Књаза Милоша 98, у Алексинцу. на КП бр.1198, КО Алексинац варош, на територији општине Алексинац, овај орган дана 22.01.2020. године донео решење бр. 5010 – 1/20 да је сагласан са достављеном Стручном оценом оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице мобилне телефоније, да за предметни Пројекат није потребна процена утицаја и утврдио минималне услове заштите животне средине.

Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани могу извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештењау средствима јавног информисања (објављено у Вечерњим новостима у суботу 25.01.2020. године).

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.