Штампа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа општине Алексинац

Одељење за привреду

Одсек за урбанизам, стамбено комуналну делатност

и заштиту животне средине

На основу чл. 10. став1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' бр. 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да јеносилац пројекта ''Vip мobile'' д.о.о Београдподнео овом органу Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројектареконструкције постојеће радио-базне станице на локацији ''NI4009_02 NI_Алексинац 2'', која се налази на крову стамбене зграде у улици Књаза Милоша 98, у Алексинцу. на КП бр.1198, КО Алексинац варош, на територији општине Алексинац, заведен под III/07 Број: 5010-28/19.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта и достављање мишљења о предметном захтеву може се извршити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 169, сваког радног дана од 12:00 до 14:00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештењау средствима јавног информисања (најављено објављивање у Вечерњим новостима у петак 03.01.2020. године).

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења,узимајући у обзир достављена мишљења, донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину и о донетој одлуци обавестити заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност.