Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације дефинисања регулационе ширине Општинских путева ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП21 и ОП24 на територији општине Алексинац

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовицнско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,  као  носилац израде плана,  у складу са чланом 45а, Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), и чланова 36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015), организује:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У План детаљне регулације дефинисања регулационе ширине Општинских путева ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП21 и ОП24  на територији општине Алексинац

Ради упознавањајавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,

могућим решењима ефектима планирања

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину као и да на захтев доставе услове за израду плана.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева..

Предмет раног јавног увида је ЕЛАБОРАТ за План детаљне регулације дефинисања регулационе ширине Општинских путева ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП21 и ОП24  на територији општине Алексинац који садржи текстуални и графички део.

Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

  • Носилац израде: Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Општинске управе општине; Алексинац;
  • Израђивач плана: ЈП Завод за урбанизам Ниш, седми јули бр. 6, Ниш
  • Руководилац израде/одговорни урбаниста: Марија Марковић, дипл.инж.грађ. број лиценце 202 1110 08.

Рани јавни увидсе организује у трајању од 15 (петнаест) дана, почев од 05.07.2023. године до 20.07.2023. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац, канцеларија бр. 18, сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова .

По завршеном раном јавном увиду Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовицнско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине,  као  носилац израде плана припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја комисија Комисије за планове.

 

ТЕКСТ РЈУ

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРА