Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
Штампа

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА Реконструкцију државног пута IIA бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и 1

Општинска управа општине Алексинац - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине, по захтеву, у поступку потврђивања урбанистичких пројеката, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

Реконструкцију државног пута IIA  бр. 217 деоница 21702, од km.43+276,00 до km. 43+693,00; l=417m; у насељеном месту Бован, општина Алексинац

На кп.бр. 10559/1, 10120, 10122, 10123, 10123/1, 10123/2, 10124 и 1029 КО Бован

1.    Јавна прзентација се организује у трајању од 7 (седам) календарских дана, почев од 10.04.2023. године до 17.04.2023. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац. Материјал за јавну презентацију је истакнут на огласној табли испред канцеларије бр. 18, сваког радног дана од 9 до 13 часова.

2.    Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта АрБиТас“, Николе Пашића 67/5, Ниш на захтев наручиоца ЈП Путеви Србије, Бул. краља Александра 282, Београд.

3.    Подносилац захтева је Биро за пројектовање и консалтинг „Бизинг“ д.о.о. из Ниша, Бул 12. фебрар бб.

4.    У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту општине Алексинац http://www.aleksinac.org/ у делу Обавештења.

5.   У току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 13 часова, у згради Општинске управе општине Алексинац у улици Књаза Милоша 169 у Алексинцу.

6.    За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општинске управе општине Алекинац у улици Књаза Милоша 169 у Алексинцу.

7.    Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе преко писарнице Општинске управе општине Алексинац, најкасније до 17. априла  2023. године.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ