Пратите нас на друштвеним мрежама
facebook-icon      skype-icon      twitter-icon      youtube-icon   
UK Bookmakers
Штампа

ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и начину коришћења подстицаја за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Општина Алексинац

Фонд за развој пољопривредеопштине Алексинац

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину коришћења подстицаја за меру

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Овим Јавним позивом се прописују услови и начин остваривања подстицаја за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Листа могућих инвестиција у оквиру мере

  Шифра инвестиције

 

Назив инвестиције

Сектор: млеко 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета
101.1.6. Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.)
  101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака
101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу

Сектор:

воће, грожђе, поврће (укључујући печурке и цвеће)

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала
101.3.3. Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)
101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/

одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

Сектор:

Остали усеви

(житарице, индустријско, ароматично,и зачинско биље и др.)

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта
101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

Сектор:

Пчеларство

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава
  101.5.2. Набавка опреме за пчеларство
101.5.3. Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих душтава
 

Инвестиције и трошкови за које се одобравају подстицаји дати су Прилогу 1 – Табела - Подстицаји и прихватљиве инвестиције за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Подстицајима се не надокнађују:

 • порези, укључујући и порез на додату вредност;
 • царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 • трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
 • трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
 • трошкови куповине, односно закупа земљишта;
 • трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;
 • допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Услови за остваривање права на подстицаје

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Општи услови за одобравање права на подстицаје

Лице остварује право на одобравање подстицаја ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура:          

 • житарица;
 • индустријског биља;
 • ароматичног, зачинског и лековитог биља;
 • поврћа;
 • воћа;
 • грожђа;
 • цвећа.
 • има производњу печурака.

2) је инвестиција везана за производњу одговарајуће врсте наведених биљних култура на пољопривредном земљишту;

3) има пребивалиште и производњу на територији општине Алексинац;

4) је у потпуности реализовало инвестицију која је предмет захтева за одобравање подстицаја у складу са овим Јавним позивом у периоду од почетка текуће године до дана подношења захтева;

5) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

6) је измирило доспеле пореске обавезе;

8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених за ову намену;

7) у случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година, почев од календрска године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја.

            Услови под 1), 2) и 7) се не односе на подстицаје у оквиру сектора пчеларство.

Посебни услови за одобравање права на подстицаје

Сектор: Млеко

За инвестицију 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета лице остварује право на исплату подстицаја ако:

1)је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

3) животиња је набављена од правног лица.

Корисник може да оствари право на подршку за највише три грла.

Сектор: Воће, грожђе, поврће, хмељ (укључујући печурке) и цвеће

За инвестицију 101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала лице остварује право на исплату подстицаја ако:

 1. је засновало производне засаде на површини од најмање 0,10 ha за бобичасто воће и винову лозу и 0,20 ha за друго воће;
 2. 2)су испуњени одговарајући услови у погледу сортне и здравствене исправности садница;
 3. су набављене стандардне и стандардне СА саднице или сертификоване саднице воћака и винове лозе, и набављене су од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала;
 4. да су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у својини подносиоца захтева или на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа, закљученог са физичким лицем, на период од најмање пет година рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела.

Сектор: Остали усеви

 1. Прихватљиви корисници за све инвенстиције у оквиру овог сектора су лица која у Регистру имају пријављене површине под одговарајућим културама најмање 0,5 ha.

Начин остваривања права на подстицаје

Физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства покреће поступак за остваривање права на подстицаје подношењем захтева за исплатуподстицаја Општинској управи у периоду од 5. јуна 2017. године до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 29. септембра 2017. године.

Захтев се подноси на обрасцу - Захтев за исплату подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2017. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може обухватити један или више подстицаја, односно једну или више прихватљивих инвестиција из Табеле.

Уз Захтев подносилац захтева доставља:

 1. потврду о активном и комерцијаном статусу газдинства;
 2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава Подаци о структури биљне производње (осим за подстицаје из сектора пчеларство);
 3. рачун за набавку предметне инвестиције (оригинал);
 4. отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције (оригинал);
 5. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (оригинал);
 6. јединствену царинску исправу ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
 7. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежне пореске управе;
 8. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 9. фотокопију личне карте;
 10. фотокопију текућег рачуна у банци;
 11. потврду о уплаћеној административној такси.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета поред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. фотокопија пасоша за грла за која се подноси захтев;
 2. матични лист крава за које се подноси захтев оверен од стране основне селекцијске службе;
 3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник грла.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала поред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;
 2. јединствена царинска исправа (за увозне саднице);
 3. декларација о квалитету садног материјала;
 1. сертификат о производњи садног материјала (фотокопија).

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.5.1 Набавка нових пчелињих друштава поред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. уверење о здравственом стању купљених пчела са овереним преносом на новог власника на полеђини Уверења;
 2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник кошница.

За подстицаје у оквиру инвестиције 101.5.2 Набавка опреме за пчеларство поред наведене документације уз захтев се подноси и:

 1. извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, оверен од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (пријава стања у априлу 2017), само за инвестцију
 2. извод из Регистра пољопривредних газдинстава - чланови,у случају да носилац пољопривредног газдинства није власник кошница.

Стручна служба Одсека за пољопривреду и водопривреду врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев. Утврђује да ли су потпуни, поднети на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Захтеви се обрађују по редоследу њиховог пристизања. Захтев поднет од стране лица које у складу са законом и условима јавног позива нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, Одсек одбацује без даљег разматрања. После административне провере, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу места. Провера ће се вршити методом случајног узорка. Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове ће се одобравати по систему прво пристиглих захтева до утрошка расположивих средстава.

Након административне провере и провере на лицу места Стручна служба подноси извештај Комисији за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Алексинац која утврђује предлог одлуке о расподели средстава председнику општине. Председник Општине доноси одлуку о расподели средстава.

Корисник подстицаја је дужан да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације приплодних грла и пчелињих друштава. Да омогући вршење контроле на лицу местау року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина и механизације, приплодних грла и пчелињих друштава.

У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла и угинућа пчелињег друштва у наведеном периоду, корисник подстицаја није дужан да врати подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, Општинској управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.

Корисник подстицаја за кога се утврди да није поступао у складу са наведеним дужан је да врати примљени износ подстицаја и губи право на подстицаје Фонда за развој пољопривреде у наредне три године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева дo износа опредељених финансијских средстава.

Опредељена финансијска средства за 2017. годинуза меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава износе 10.200.000 динара.

Корисник може конкурисати за подстицај у оквиру једне или више инвестиција при чему је максимални износ подршке по кориснику 450.000 динара.

           

Интензитет помоћи

Интензитет помоћи по секторима износи:

Сектор: Млеко

 • За инвестицију 101.1.1 Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета износ подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова.

За инвестиције:

101.1.6 Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.),

101.1.7. Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака,

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу, износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова.

Сектор: Воће, грожђе, поврће, хмељ (укључујући печурке) и цвеће

 • За инвестицију 101.3.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала износ подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова.
 • За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова

Сектор: Остали усеви

 • За све инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 60% прихватљивих трошкова

Сектор: Пчеларство

 • За инвестиције у оквиру овог сектора износ подстицаја по кориснику износи 75% прихватљивих трошкова

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за исплату подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим Јавним позивом није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Накнадна допуна документације није могућа.

Пријава на Јавни позив је од 05. јуна 2017. године и Јавни позив је отворен до утрошка опредељених финансијских средстава или најкасније до 29. септембра 2017. године.

Текст Јавног позива и образац Захтева за исплату подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2017. години се може преузети у згради Oпштинске управе Алексинац, канцеларија бр.32 или на сајту www.aleksinac.org

Додатне информације на телефон 018/809-040, 7 до 15 часова.

II Број:320-38

У Алексинцу,

29.05.2017.године

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ненад Станковић

Изјава подносиоца захтева

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017. ГОДИНИ

Табела

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here