Штампа

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА – КАТЕГОРИЈА ФУДБАЛ

На основу чл.138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.24/11 и 99/11), чл. 72. Тачка 18 Статута Општине Алексинац („Сл.Лист општине Алексинац“, бр.7/2013-пречишћени текст), Одлуком о буџету општине Алексинац за 2014.годину („Службени лист општине Алексинац“, бр.16/2013) и Решења Председника општине о употреби средстава текуће буџетске резерве бр:400-1120 од 18.09.2014.године, Општинско веће расписује:

 

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА – КАТЕГОРИЈА ФУДБАЛ

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ - ОПШТА ПРАВИЛА

Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта имају фудбалски клубови клубови кој испуњавају следеће услове:

-          Да је подносилац Програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање;

-          Да се програм реализује на подручју општине Алексинац;

-          Да су директно одговорни за припрему и извођење програма;

-          Да су поднели годишњи план рада и финансијски извештај за претходну годину;

-          Да су поднели годишњи план рада и финансијски план за 2014.годину;

-          Да немају блокаду рачуна, пореске дугове или дуговања према организацији социјалног осигурања;

-          Да имају седиште на територији општине Алексинац;

-          Клубови – да се редовно такмиче у појединим лигама;

Фудбалски клубови који могу конкурисати за расподелу средстава за суфинансирање такмичења у оквиру овог јавног позива су:

 • Фудбалски клубови који се такмиче у оквиру нове зоне „ИСТОК“ – због промене система такмичења, реорганизације и повећаних трошкова такмичења;
 • Фудбалски клубови који су након завршетка претходног првенства остварили право да се такмиче у вишем рангу (доказ из Ф. Савеза);
 • Клубови који су стекли право да се по први пут такмиче у оквиру одговарајуће лиге.

Уколико на подручју Месне заједнице већ постоји регистрован фудбалски клуб који се такмичи и који је на јавном конкурсу остварио право на суфинансирање из буџета општине Алексинац, сваки новоформирани фудбалски клуб из те Месне заједнице нема право на расподелу средстава за суфинансирање потреба из буџета општине Алексинац.

 • Фудбалски клубови општинске лиге – због повећаног броја утакмица (првенствених и куп утакмица)а самим тим и повећаних трошкова такмичења.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА РАДА/ПРОЈЕКАТА

Програми рада/пројекти који испуњавају опште услове биће вредновани са становишта критеријума за категоризацију спортова предвиђених Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта:

-          Остварени резултати;

-          Ранг такмичења;

-          Традиција спорта;

-          Медијска заступљеност и популарност;

-          Број селекција;

-          Здравствени, социјални и други утицај на учеснике;

-          Финансијски значај и финансијска самосталност;

-          Значај за општину;

-          Рекламна атрактивност;

-          Масовност;

-          Приступачност и друго.

 

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ :

 

-          Ранга такмичења;

-          Постигнутих резултата;

-          Броја такмичара у редовном систему такмичења;

-          Трошкова такмичења.

Општина Алексинац овим средствима неће финансирати:

-          Појединце за учешће,

-          Иницијативе које доносе профит удружењима грађана,

-          Владине организације или институције.

-          Адаптације, санације и реконструкције објеката.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или/и СУФИНАНСИРАЊЕ

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или/и суфинансирање) фудбалских клубова у оквиру другог јавног позива у 2014.години износи 1.790.000 динара.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до завршетка јесење сезоне, односно до 25.12.2014.године.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Фотокопију оснивачког акта – Статута (или Решење о пререгистрацији од АПР)
 3. Уверење (потврду, извод) да је удружење-спортска организација уписана у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
 4. Финансијски извештај за претходну годину;
 5. Програм рада и финансијски план за 2014.годину;
 6. Фотокопија ПИБ обрасца;
 7. Фотокопија картона депонованих потписа;
 8. Фотокопија личне карте одговорног лица;
 9. Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено сопствено финансирање пројекта;
 10. Изјава одговорног лица да немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања.

Клубови који су учествовали у првом јавном позиву достављају пријавни образац, допуну финансијског плана за 2014.годину и евентуално документацију уколико има неких измена у односу на документа из првог конкурса.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

          Оверена и одштампана пријава обавезне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За други конкурс за фудбалске клубове“ преко поште или на писарници општинске управе општине Алексинац, на адреси:

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Књаза Милоша број 169

18220 Алексинац

Пријаве послате факсом или e-mailom неће бити прихваћене. Комисија неће враћати пријавну документацију.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи:

Данијела Микић, члан Комисије, запослена у општинској управи Алексинац

Телефон: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта за овај јавни позив је 10 дана од дана објављивања јавног позива на сајту општине Алексинац, www.aleksinac.org односно од 19. 09.2014.године, до закључно са 29.09.2014.године.

Јавни позив ће бити објављен на сајту општине, огласној табли општине и преко локалних средстава информисања. Конкурсна документација се може преузети са сајта општине, у просторијама спортског савеза општине Алексинац и код Данијеле Микић у општинској управи.

Процес разматрања пријава траје највише до 8 дана од датума затварања конкурса, а доношење одлуке о избору програма може трајати до 3 дана од дана достављања мишљења Комисије Општинском већу.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОТАЦИЈИ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства ће бити додељена након потписивања Уговора о дотацији, који ће припремити запослени у Одељењу за друштвене делатности и Одељењу за буџет и финансије. Програмске/пројектне активности могу да започну тек након што се ова процедура оконча.

Општина задржава право да не додели сва расположива средства као и да захтева модификацију закљученог уговора, уколико се утврди да поједине буџетске ставке програма рада/пројекта не одговарају реалним потребама, уколико се утврди да спортска организација или удружење не остварује планиране резултате или не спроводи планиране активности, као и у случају евентуаалне редукције буџета општине.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи са собом обавезу враћања средстава у буџет општине Алексинац.

II/01 Број: 400-1129                                                                                                    

У Алексинцу, 19.09.2014.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК,

Ненад Станковић

 

П Р И Ј А В Н И О Б Р А З А Ц ДРУГОГ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

Образац бр. I-1

 

Образац бр. I-2

 

Образац бр. I-3