Штампа

Јавни оглас за подношење захтева за доделу помоћи у откупу сеоског домаћинства са окућницом за избегла лица која имају пребивалиште-боравиште на територији општине Алексинац

На основу чланова  6и 10.  Правилника о  условима и мерилима, поступку и начину рада Комисује за избор корисника за доделу помоћи избеглицама за решавање стамбеног питања кроз откуп сеоског домаћинства, Комисија за избор корисника за доделу помоћи објављује:

 

ЈАВНИ  О Г Л А С

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ОТКУПУ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА КОЈА  ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ-БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I

            Помоћ за решавање стамбеног питања кроз куповину сеоског домаћинства са окућницом (у даљем тексту: Помоћ за решавање стамбених потреба) може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине.

            Помоћ за решавање стамбених потреба може да се односи на сеоске куће са окућницом које се налазе на територији општине Алексинац и на куће које се налазе у приградским срединама и на рубу насеља Алексинац, под условима, мерилима и поступку који су утврђени Правилником.

II

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица или бивших избеглица смештених у неадекватном приватном смештају, уколико чланови његовог домаћинства испуњавају следеће услове:

·         да имају избеглички статус/решење о укинутом статусу за чланове породице/домаћинства који су били или су у статусу избеглице;

·         држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем;

·         да избеглица и чланови његове породице не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;

·         да избеглица и чланови његове породице нису укључени у неки други интеграциони или повратнички пројекат за решавање стамбених потреба;

·         да избеглица и чланови његове породице нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше стамбено питање;

·         да избеглица и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;

·         да су смештени у неадекватном приватном смештају/колективном центру;

·         да породица има радно способне чланове домаћинства.

III

Уз захтев који се подноси у Општини (писарници), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 • избегличку легитимацију за себе и чланове породичног домаћинства / решење о укидању статуса;
 • личну карту, односно решење о пријему у држављанство или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног  домаћинства не поседују  непокретност у Србији, држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
 • изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 • изјаву власника предметне непокретности оверена у Општини или Суду, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним овим Правилником и да предметна непокретност није у спору или под теретом.
 • Доказ о власништву непокретности која је предмет купопродаје ( власнички лист, лист непокретности, копија плана и сл.) не старији од 6 месеци.
 • потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства;
 • извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
 • за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
 • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

            Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје Комисија уз помоћ стручне службе Општине, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

IV

Помоћ се одобрава као једнократна за куповину сеоског домаћинства са окућницом у којем су обезбеђени основни услови становања, а највише до 810.000 динара по породичном домаћинству

Породице избеглица могу додатно да учествују сопственим средствима у куповини сеоског домаћинства у износу од 50% од појединачне цене утврђене Правилником.

V

Комисија ће размотрити само благовремено поднете и потпуне пријаве.

            Оглас је објављен на огласној табли Општине, Службе повереништва, на web сајту Општине и преко локалних средстава информисања.

            Оглас је објављен 05.11.2013. године и траје 15 дана, до закључно са 20.11.2013.године.

            Пријава на Оглас и остала обавештења се могу добити у Служби повереништва за избеглице и миграције или на web сајту Општине (www.aleksinac.org)

                                                                      КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

Пријава на Јавни оглас 

 

Правилник о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи избеглицама за решавање стамбеног питања кроз откуп сеоског домаћинства