Штампа

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2021-ОЈ ГОДИНИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину број: II/01/344-204 од16.07.2021. године и Закључка Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац,                                      број: II/01/344-302 од 17.09.2021.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 24.09.2021.године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2021-ОЈ ГОДИНИ

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ Решење о додели ауто седишта за децу у 2021-ој години, као у тексту предлога Решења о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021. годину.

Члан 2.

Ауто седишта за децу из члана 1. овог Решења се додељују следећим подносиоцима пријава – родитељима са подручја општине Алексинац у 2021-ој години:

Редни број Име и презиме и адреса Име и презиме детета
1. Душан Тренкић, Мајора Гавриловића број 20, Алексинац Јана Тренкић
2. Петар Спасић, Петра Зеца број 27, Алексинац Василије Спасић
3. Михајло Пауновић, 7 Јули бр.1, Житковац Теодора Пауновић
4. Михајло Пауновић, 7 Јули бр.1, Житковац Вељко Пауновић
5. Милош Лукић, Шуматовачка бр.33, Алексинац Дуња Лукић
6. Ивана Ђорђевић, Шуматовачка бр.55, Алексинац Дарија Митровић
7. Бојан Петровић, Грејач Данило Петровић
8. Душан Стојиљковић, Лоћика Милија Стојиљковић
9. Катарина Пешић, Моше Пијаде бр.98, Прћиловица Дарја Јовић
10. Јелена Петровић, Вељка Меденице Реље бр.5, Алексинац Касија Мојашевић
11. Душан Андрејевић, Душана Тривунца 34/9, Алексинац Никола Андрејевић
12. Синиша Ђорђевић, Железничка бр.59, Житковац Уна Ђорђевић
13. Милан Видановић, Вукашиновац Тијана Видановић
14. Берислав Трајковић, Глоговица

Вероника Трајковић

Симона Трајковић

15. Бојана Даниловић, Тихомира Ђорђевића бр.90, Алексинаац Љубица Павловић
16. Сузана Николић, Светозара Драгићевића 27, Алексинац Михајло Милошевић
17. Марина Арсић, Доњи Адровац Андреј Маринковић
18. Лазар Павловић, Стевана Синђелића бб, Алексинац Вук Павловић
19. Никола Станковић,Ал.Бујмир Лазар Станковић
20. Дарко Спасић, Стевана Синђелића бр.5, Прћиловица Сергеј Спасић
21. Филип Ђурђевић,Буцекова бр.5, Алексинац Мина Ђурђевић
22. Иван Павловић, Бобовиште Вишња Павловић

Члан 3.

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњености услова из Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину број: II/344-204 од 16.07.2021.године и на основу административне провере приложене документације од стране Комисије за спровођење јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021. годину.

Члан 4.

Набавка ауто седишта за децу је извршена у складу са Одлуком о буџету општине Алексинац за 2021. годину („Службени лист општине Алексинац“ број 33/20 ) и Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2021.годину („Службени лист општине Алексинац“, број 7/21).

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Алексинац.

Члан 6.

Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01Број:020-169

У Алексинцу, 24.09.2021.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Далибор Радичевић