Штампа

Инспекцијски надзор

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње, у области комуналне делатности, локалних и некатегорисаних путева, друмског саобраћаја и предузима мере против правних и физичких лица за кршење закона и других прописа. Одељење обавља као поверене послове инспекциског надзора из области просвете, заштите животне средине и друге инспекциске послове у складу са законом.

Врши управно правне послове из наведених области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама општине.

Одељење пипрема предлоге нормативних аката из своје надлежности.

Обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2017.ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН РАДА ЗА ЗЗС 2020

Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2019/20. годину

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020.ГОДИНУ